KM-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

  1. wywozu pojazdu za granicę

  2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

  3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy


Załączniki do procedury:
wzór wniosku
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o czasową rejestrację pojazdu [wzór dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) W przypadku:

 a) wywozu pojazdu za granicę:

    - dowód własności pojazdu,

    - dotychczasowy dowód rejestracyjny,

    - dotychczasowe tablice rejestracyjne,

    - karta pojazdu (jeżeli została wydana),

    - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli w dowodzie rejestracyjny brak jest informacji o aktualnym badaniu technicznym) lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

 b) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP:

    - dowód własności pojazdu w przypadku pojazdu fabrycznie nowego:

dokumenty homologacyjne wymienione w art.72 ust.1 pkt 3 (m.in. świadectwa zgodności WE, oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe), gdy pojazd był zarejestrowany w Krakowie i w dowodzie rejestracyjnym są dane wnioskodawcy, to nie ma konieczności dołączania dowodu własności pojazdu,

    - kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

    - dotychczasowe tablice rejestracyjne,

    - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

    - dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał,

    - dokument potwierdzający zapłatę akcyzy [tu możesz załatwić sprawę] na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

 c) przejazdu pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP w celu dokonania badania technicznego lub naprawy:

    - dowody własności pojazdu (dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca jest inną osobą niż wpisana do dowodu rejestracyjnego),

    - dotychczasowy dowód rejestracyjny (do depozytu),

    - dotychczasowe tablice rejestracyjne (do depozytu).

2) Dokument określający tożsamość:

 a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

 b) przedstawiciela.

3) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

4) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f]dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

5) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

6) Potwierdzenie wniesienia opłat.Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

- 30 zł tablice tymczasowe samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 12 zł tablicę tymczasową motocyklową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 12 zł tablicę tymczasową motorowerową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe.

b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę:

- 80 zł tablice tymczasowe samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 40 zł tablicę tymczasową motocyklową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 30 zł tablicę tymczasową motorowerową + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

- 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe.

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

5) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu.

2) Wydanie tablic tymczasowych, pozwolenia czasowego, nalepek na tablice tymczasoweTermin załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów lub w umówionym ze stroną terminie.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)Informacje dodatkowe dla klienta

1) Jeżeli pojazd jest sprowadzony z zagranicy i rejestracja czasowa dotyczy przejazdu na badanie techniczne (czerwone tablice) to w tym przypadku nie można zarejestrować pojazdu warunkowo, a więc dokumenty odprawy celnej, akcyzy muszą być dołączone do wniosku o rejestrację czasową.

2) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu