KM-52
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,

Centrum Administracyjne, pok. 84; tel. 12 616 9355, faks 12 616 9353.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wraz z załącznikami:

    a) dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

    b) pieczątki stacji kontroli pojazdów i zatrudnionych diagnostów,

    c) rejestr badań technicznych w formie informatycznego nośnika danych (płyta CD).

2) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

3) Potwierdzenie wniesienia opłat.Opłaty

1) Wniosek o wykreślenie z rejestru nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.Forma załatwienia

1) Informacja o wykreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

2) Unieważnienie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

3) Sporządzenie protokołu fizycznej likwidacji pieczątek stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów i ich likwidacja w obecności przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika.Termin załatwienia

W dniu złożenia kompletnego wniosku wraz załącznikami.Podstawa prawna

1) Art. 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.).

2) § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 776, z późn. zm.).

3) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

4) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23396