KM-52
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,

Centrum Administracyjne, pok. 84; tel. 12 616 9355, faks 12 616 9353.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wraz z załącznikami:

    a) dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

    b) pieczątki stacji kontroli pojazdów i zatrudnionych diagnostów,

    c) rejestr badań technicznych w formie informatycznego nośnika danych (płyta CD).

2) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

3) Potwierdzenie wniesienia opłat.Opłaty

1) Wniosek o wykreślenie z rejestru nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.Forma załatwienia

1) Informacja o wykreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

2) Unieważnienie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

3) Sporządzenie protokołu fizycznej likwidacji pieczątek stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów i ich likwidacja w obecności przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika.Termin załatwienia

W dniu złożenia kompletnego wniosku wraz załącznikami.Podstawa prawna

1) Art. 83 bb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym

2) § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

3) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

4) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23396