KM-51
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (niepowodująca rozszerzenie zakresu działalności regulowanej)


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,

Centrum Administracyjne, pok. 84; tel. 12 616 9355, faks 12 616 9353.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

2) Pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika,

3) Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia.

4) Potwierdzenie wniesienia opłat.Opłaty

1) Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców nie powodująca rozszerzenia zakresu wpisu nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, a w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.Forma załatwienia

1) Dokonanie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

2) Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje konieczność jego wymiany.

3) Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa – odmowa dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.Termin załatwienia

1) W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2) W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów w umówionym przez Wnioskodawcę terminie - do 7 dni.

3) Decyzja o odmowie dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

2) Art. 66 ust. 5 oraz art. 67 i art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.).

3) § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

4) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

5) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23396Informacje dodatkowe dla klienta

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.