KM-50
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.


Załączniki do procedury:
Wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dokonania wpisu przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Adres strony internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=49907Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 84 – 85,

tel. 12 616 9113, 12 616 9385, 12 616 9355; fax 12 616 9353.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców [dostępny tutaj].

2) Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

3) Książka ewidencji osób szkolonych.

4) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.Opłaty

1) Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł,

w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Pisemna informacja o skreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.Termin załatwienia

W dniu złożenia wniosku wraz z załącznikami.Podstawa prawna

1) Art. 45 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

2) § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

3) Art. 35, 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoDostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551