KM-49
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia

 


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dokonania wpisu przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: www.bip.krakow.pl/?dok_id=5004Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55; fax 12 616 93 53.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, niepowodującą rozszerzenia zakresu szkolenia.

2) Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje wymianę zaświadczenia (np.: zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).

3) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.Opłaty

1) Zmiana danych nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł,

w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.Forma załatwienia

1) Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2) Wydanie zaświadczenia – w przypadku zmiany zawartych w nim danych.Termin załatwienia

1) W dniu złożenia wniosku.

2) W uzasadnionych przypadkach do 7 dni od dnia złożenia wniosku.Podstawa prawna

1) Art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

2) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

3) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551