KM-47
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora


Załączniki do procedury:
Wniosek

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boksy 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55, faks 12 616 93 53

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora [dostępny tutaj].

2) Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

3) Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

4) Legitymacja instruktora.

5) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.Opłaty

1) Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nie podlega opłacie,

 

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł,w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

 

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.Forma załatwienia

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora.Termin załatwienia

W dniu złożenia wniosku.Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy załatwienia sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie po uprzednim wezwaniu na piśmie Prezydenta Miasta Krakowa do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się lub mogła dowiedzieć o odmowie załatwienia sprawy.Podstawa prawna

1) Art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627).

2) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

3) Art. 52 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

4) Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551