KM-43
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dokonania wpisu przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55; fax 12 616 93 53.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Zawiadomienie o zgłoszeniu informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych wraz z listą uczestników kursu [dostępny tutaj].

2) Zawiadomienie o przeprowadzonych kursach [dostępny tutaj]:

    a) kandydatów na kierowców lub motorniczych,

    b) kandydatów na instruktorów/wykładowców oraz instruktorów/wykładowców,

    c) warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.Opłaty

Nie dotyczy.Forma załatwienia

Przyjęcie zawiadomienia.Termin załatwienia

W dniu złożenia zawiadomienia.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 27 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

2) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoDostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551Informacje dodatkowe dla klienta

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zawiadomienie w następujących terminach:

1) Najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych wraz z listą uczestników kursu.

2) Do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

    a) kandydatów na kierowców lub motorniczych,

    b) kandydatów na instruktorów/wykładowców oraz instruktorów/wykładowców,

    c) warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

Ponadto, informacje o przeprowadzonych kursach, o których mowa w pkt. 2 lit a – c należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do dnia rezygnacji lub wydania w/w decyzji.