KM-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Tablice rejestracyjne - zmiana (zmiana nr. rejestracyjnych), wtórnik lub wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie można załatwić sprawy elektronicznie.Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji Pojazdów

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zmianę/wtórnik tablic rejestracyjnych/tablica-bagażnik.

II. Załączniki do wniosku z powodu:

 

 

1) Kradzieży tablic / tablicy ze zmianą numeru rejestracyjnego:

a) dowód rejestracyjny,

b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

c) zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/c,

 

2) Kradzieży tablic / tablicy bez zmiany numeru rejestracyjnego:

a) dowód rejestracyjny,

b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

c) oświadczenie, zawarte we wniosku,

 

3) Zagubienia tablic / tablicy

a) dowód rejestracyjny,

b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

c) oświadczenie, zawarte we wniosku,

 

4) Zniszczenia tablic / tablicy

a) dowód rejestracyjny,

b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

c) zniszczone tablice rejestracyjne

 

5) Wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik):

a) dowód rejestracyjny,

b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

c) tablice rejestracyjne do wymiany jeżeli są to tablice tzw. "czarne" lub z "flagą RP".

 

6) Do wszystkich rodzajów spraw:

a) dokument określający tożsamość:

- działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

- przedstawiciela właściciela pojazdu.

b) W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej.

c) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt.4g] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

d) Potwierdzenie wniesienia opłat.

e) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata komunikacyjna:

a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

b) 40 zł tablica przyczepy + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

c) 40 zł tablica motocyklowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

d) 30 zł tablica motorowerowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

e) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

f) 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

g) 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych,

h) 18,50 zł nalepka kontrolna + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

i) 40 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik + 0,50 zł opłata ewidencyjna +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

2) Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie na stanowisku obsługi lub po pozostawieniu dokumentów w umówionym terminie, klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest niezwłocznie po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do UMK.

2) W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu rejestracyjnego może wynieść 44 dni.

3) Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru

    https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htmlTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)Informacje dodatkowe dla klienta

1) Pojazd samochodowy (z wyłączeniem motocykla), dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dokonanie zmian przewidzianych niniejszą procedurą, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem. Dlatego w przypadku posiadania tablic tzw. "czarnych" lub z "flagą RP" oraz wyprodukowanych do 31 maja 2018 r. (czcionka pogrubiona) konieczna jest wymiana kompletu posiadanych tablic na nowe lub wydanie kompletu wtórników tablic rejestracyjnych.

2) Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic/ tablicy można pobrać tablice tymczasowe (czerwone) i pozwolenie czasowe.

3) Jeżeli pojazd, do którego wydany jest wtórnik tablic z dotychczasowym numerem jest przedmiotem współwłasności, wtedy wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

4) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.