KM-36
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, boks 80

tel. 12-616-9159, 12-616-9160, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy [dostępny tutaj].

2) Załączniki do wniosku:

    a) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

    b) wykaz pojazdów zawierających następujące informacje:

    - markę, typ,

    - rodzaj/przeznaczenie,

    - numer rejestracyjny,

    - numer VIN,

    - wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

    c) potwierdzenie wniesienia opłaty.Opłaty

1) Za wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

2) Za wydanie wypisu lub wypisów na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł za każdy wypis.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i w kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu lub wypisów

- 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966.Forma załatwienia

1) Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu lub wypisów z zaświadczenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych.

2) Odmowa wydania zaświadczenia na potrzeby własne oraz wypisu lub wypisów z zaświadczenia w drodze decyzji Prezydenta Miasta KrakowaTermin załatwienia

Niezwłocznie w przypadku gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż 7 dni od daty otrzymania wszystkich dokumentów konicznych do rozpatrzenia wniosku.

lub

Zażalenie na postanowienie o odmowie zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6, ust. 3 pkt 4 i 5 oraz art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2) Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

3) § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

4) § 24 ust. 1, 2, 3, 4, 5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

5) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneDostępność procedury

1) Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

1) Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych lub bez załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego przewozu drogowego osób lub rzecz, wykonany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

    a) Pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

    b) Przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

    c) W przypadku przejazdu pojazdu zakładowego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

    d) Nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

2) Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się przedsiębiorcy wykonującemu krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy (zwany „przewozem na potrzeby własne”) pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów, jako działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej:

    a) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

    b) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, w przewozie drogowym rzeczy.

3) Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony.

4) Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który wydał zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wszelkich zmian danych – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

6) Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia.