KM-34
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 80,

tel. 12-616-9160, 12-616-9159, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

2) Załączniki do wniosku:

    a) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w okresie od 2002 r., w zakresie znajomości topografii miasta Krakowa oraz przepisów prawa miejscowego dotyczącego transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy i zatrudnionych kierowców) lub dokumenty poświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia kierowcy przez przedsiębiorcę posiadającego licencję tj. udzielone uprawnienia w okresie od 2002 r. na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzieloną na obszar Gminy Miejskiej Kraków,

    b) oświadczenie o niekaralności,

    c) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,

    d) kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,

    e) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (umowa użyczenia najmu, dzierżawy lub leasingu, itp.),

    f) aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,

    g) potwierdzenie wniesienia opłaty.Opłaty

1) Opłata za udzielenie licencji:

    a) od 2 - do15 lat – 200 zł

    b) powyżej 15 – do 30 lat – 250 zł

    c) powyżej 30 – do 50 lat – 300 zł

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za udzielenie licencji – 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.Forma załatwienia

Dokumenty wydawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) art. 5b ust. 1 pkt 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 14 ust. 2, art. 17 i art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.).

2) art. 35 i art. 36 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).

3) § 1 pkt 4 i § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).

4) § 1pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),

5) cześć IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

6) § 1 ust. 3 i ust. 4 załącznika do uchwały Nr LXIV/1419/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 2017.1648).

7) Uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240).Dostępność procedury

1) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż 28 dni od daty ich powstania.