KM-33
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką


Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od daty przeprowadzenia egzaminu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Adres strony internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=44894Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców,

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,

Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Centrum Administracyjne I piętro boks 82,

tel. 12-616-9474, fax 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką [dostępny tutaj].

2) Załączniki do wniosku:

    a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,

    b) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,

    c) potwierdzenie wniesienia opłat.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.Opłaty

1) Opłata za przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką – 140,00 zł.

2) Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, powoduje utratę 50% opłaty. Pozostała część opłaty jest zwracana na wniosek osoby wpłacającej, a w przypadku nie złożenia takiego wniosku – jest zaliczana na poczet opłaty za następny egzamin.

3) Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie powoduje utratę 50% opłaty.

4) W odniesieniu do udokumentowanych przypadków losowych, decyzję w sprawie opłat, o których mowa w pkt 2 i 3, podejmuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej.

5) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22,00 zł.

6) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. u operatora pocztowego, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za przeprowadzenie egzaminu – 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.Forma załatwienia

Przeprowadzenie egzaminu oraz – w przypadku wyniku pozytywnego, wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.Termin załatwienia

1) Wyznaczenie terminu egzaminu – w dniu złożenia wniosku. Jeżeli w chwili składania wniosku nie jest możliwe wskazanie terminu i miejsca egzaminu, informacja w tym zakresie jest przekazywana wnioskodawcy w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.

2) Zapoznanie się z wynikiem egzaminu – w trzecim dniu roboczym od daty egzaminu.

3) Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką – nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników egzaminu.Tryb odwoławczy

Od negatywnego wyniku egzaminu, osobie egzaminowanej służy prawo wniesienia odwołania do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie.Podstawa prawna

1) Art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.).

2) Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240).

3) Cześć IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r poz. 1827).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23396