KM-29
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnienia i wpisania osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców szkolących kandydatów na kierowców lub motorniczych

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boksy 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców [dostępny tutaj].

2) Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

3) Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

4) Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów.

5) Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

    a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

    b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

    c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

    d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

    e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

    f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

6) Wyraźną fotografię.

7) W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.

8) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

9) Potwierdzenie wniesienia opłat.Opłaty

1) Opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców – 50 zł.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

– 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966.Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców.

2) Legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

3) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.Termin załatwienia

1) W dniu wpływu kompletnej dokumentacji wraz z załącznikami.

2) Nie później niż 30 dni – w przypadku wezwania do uzupełnienia braków.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.

2) § 21, § 22, § 23, § 24, § 25 i § 30 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

3) Art. 35, art. 36, art. 75 § 2 i art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4) Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=28551Informacje dodatkowe dla klienta

Oprócz wymagań określonych w pkt. 5 niniejszej procedury, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów powinna posiadać prawo jazdy:

1) Kategorii A przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A).

2) Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B).

3) Kategorii T przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T).

4) Odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć w kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E przez okres co najmniej roku (dotyczy wyłącznie instruktorów, którzy posiadają co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B).

5) Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat oraz pozwolenie do kierowania tramwajem (dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem).