KM-23
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem/zmiana danych w wydanym dokumencie


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: https://www.esp.pwpw.plSprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referat Praw Jazdy

 

Centralna informacja tel. 12-616-9109

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia [dostępny tutaj].

2) Załączniki do wniosku:

    a) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - (jeżeli jest wymagane),

    b) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem – (jeżeli jest wymagane),

    c) kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

    d) kserokopia prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem (w przypadku zmiany danych),

    e) dowody opłat:

 za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,

 skarbowych jeżeli są wymagane,

    f) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

    g) cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.Opłaty

1) Opłata za wydanie:

 prawa jazdy – 100,50 zł

 pozwolenia do kierowania tramwajem – 30,50 zł

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłatę za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

 

Numery kont:

Opłata ewidencyjna oraz opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem - 39 1020 2892 2274 3036 0000 0000.

 

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) W przypadku pierwszego wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem - wydanie decyzji administracyjnej oraz dokumentu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem albo odmowa wydania uprawnienia w drodze decyzji administracyjnej.

2) W przypadku zmiany danych, wydanie dokumentu albo decyzji administracyjnej

o odmowie wydania prawa jazdy lub pozwolenia.Termin załatwienia

1) Do 30 dni - prawo jazdy.

2) Do 2 dni - pozwolenie na kierowanie tramwajem.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Profil kandydata na kierowcę uzupełniony przez ośrodek szkolenia kandydatów na kierowców i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 10, ust. 1, art. 11 , art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 poz. 627 z póź. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z póź. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702).

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015, poz. 681 z późn. zm.).

7) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22806.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

    a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

 ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

 z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

    b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

    c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

    d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

2) Prawo jazdy i pozwolenie wydaje się w zależności od określonego we wniosku przez uprawnioną osobę, sposobu jego przekazania:

    a) za pośrednictwem Poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w przypadku pozostawienia oryginału prawa jazdy wymagającego zmiany danych przy składaniu wniosku),

    b) bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku,

    c) przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną po okazaniu swojego dokumentu tożsamości.

3) Odbiór dokumentów tylko - al. Powstania Warszawskiego 10 Centrum Administracyjne stanowiska 32-34.