KM-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl  Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji Pojazdów

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu [dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży).

2) Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności minął wymagane jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne).

3) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

4) Tablice rejestracyjne. Jeżeli rejestracja będzie dokonywana elektronicznie, to do wniosku należy dołączyć zdjęcie tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

5) Potwierdzenie wniesienia opłat.

6) Dokument określający tożsamość:

    a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej.

    b) przedstawiciela.

7) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

8) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

9) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

    a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    b) 40 zł tablica przyczepy + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    c) 40 zł tablica motocyklowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    d) 30 zł tablica motorowerowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    e) tablice indywidualne:

        - samochodowych 1.000 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

        - motocyklowych 500 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

     f) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    g) 13,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    h) 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych,

    i) 18,50 zł nalepka kontrolna + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    j) 40 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik + 0,50 zł opłata ewidencyjna +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych.

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

a) Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

b) Opłata skarbowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

2) Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie na stanowisku obsługi lub po pozostawieniu dokumentów w umówionym terminie, klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do UMK.

2) W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdu może wynieść 44 dni.

3) Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htmlTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, t.j.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038, t.j.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, t.j.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015, poz. 681, z późn. zm.).

6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j. z późn. zm.).

7) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, t.j.).

8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.).

9) 9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym dołącza się w oryginale dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

2) W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

3) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku zaświadczenie z urzędu gdzie pojazd po raz ostatni był zarejestrowany, a także zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (ze stacji diagnostycznej), w przypadku gdy urząd wydający zaświadczenie na okoliczność utraty dokumentu nie zamieścił informacji o terminie następnego badania technicznego.

4) Jeżeli z przedkładanych dokumentów (np. umowy sprzedaży, faktury) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może przeprowadzić na wniosek właściciela.

5) Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data aktualizacji:
2018-01-08