KM-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

 


Załączniki do procedury:
Formularz wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie można załatwić sprawy elektronicznieSprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji Pojazdów

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Dokumenty własności pojazdu (jeśli pojazd nie został zarejestrowany na obecnego właściciela).

2) Dowód rejestracyjny.

3) Karta pojazdu (jeżeli była wydana).

4) Opinia rzeczoznawcy samochodowego, który jest wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego ds. transportu - tylko w przypadku, gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu, została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy lub nie została umieszczona przez producenta na pojeździe zabytkowym.

5) Oświadczenie, że pojazd został zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej – dotyczy pojazdu, którego markę określa się jako "SAM".

6) Dokument potwierdzający, że w pojeździe:

a) dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,

b) odzyskanym po kradzieży cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

c) nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

d) dla którego prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu, cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.

7) Potwierdzenie wniesienia opłat.

8) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

9) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

10) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 g] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

11) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.Opłaty

1) Opłata skarbowa

a) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

b) za wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia/podwozia lub ramy – 10 zł,

c) za wydanie decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej – 10 zł.

2) Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

3) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy albo wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w okręgowej stacji diagnostycznej na terenie Krakowa.Termin załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów lub w umówionym ze stroną terminie.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 wybierz tekst ujednolicony) wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)Informacje dodatkowe dla klienta

1) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

2) Po wykonaniu przez okręgową stację diagnostyczną nabicia numeru nadwozia, podwozia lub ramy należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego zawierającego nową cechę identyfikacyjną, w przypadku rejestracji pojazdu marki SAM należy dodatkowo uzyskać decyzję o dopuszczeniu jednostkowym.