KM-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

 


Załączniki do procedury:
Formularz wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie można załatwić sprawy elektronicznie.Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji Pojazdów

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Pokwitowanie (skierowanie) wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

2) Dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów).

3) Potwierdzenie wniesienia opłat.

4) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

5) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

6) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 g] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

7) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

3) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Przekazanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

2) Zwrot dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.Termin załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów lub w umówionym ze stroną terminie.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 wybierz tekst ujednolicony) wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Dowody rejestracyjne zatrzymane od 1 października 2018 r. są zwracane po ustaniu przyczyny przez organ, który go zatrzymał lub przez organ, który go wydał.

2) Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany nowemu właścicielowi, który nie dokonał przerejestrowania pojazdu w swoim urzędzie, to UMK może przesłać Pocztą dowód rejestracyjny do właściciela. Do wniosku o przesłanie należy dołączyć oryginały wszystkich dokumentów potwierdzających prawo własności oraz dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego – dotyczy zatrzymanego dowodu rejestracyjnego do 30 września 2018 r.

3) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

4) W przypadku, gdy dowód rejestracyjny pojazdu był zatrzymany ze względu na jego nieczytelność, konieczna jest wymiana dokumentu na nowy.