KM-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Profesjonalna rejestracja pojazdów dedykowana jest dla:

1. Uprawnionego podmiotu czyli:

   a) przedsiębiorcy posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

   b) jednostki uprawnionej (podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu) lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

2. Pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w kraju lub za granicą (nowe).

 

Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówSprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referaty Rejestracji Pojazdów:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a w Krakowie.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów [dostępny tutaj]

wraz z załącznikami określonymi niżej:

 

1) Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru, albo wydruk aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów.

2) Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

3) Oświadczenie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów (Dz. U. 2019 r. poz. 546) [dostępne TUTAJ] (podpisane jedynie przez przedsiębiorcę jeżeli jest on osobą fizyczną, albo wszystkich członków władz organów osoby prawnej lub nie posiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej).

4) Potwierdzenie dokonanych opłat.

5) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

6) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.Opłaty

1) Opłata komunikacyjna za wydanie :

   a) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów 100 zł,

   b) kompletu profesjonalnych tablic samochodowych 80 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

   c) profesjonalnej tablicy motocyklowej 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

   d) profesjonalnej tablicy motorowerowej 30 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

   e) profesjonalnej tablicy motocyklowej i motorowerowej dla trójkołowców i quada - wzrasta odpowiednio dwukrotnie w przypadku wnioskowania o dwie tablice,

   f) profesjonalnej tablicy dla przyczepy (naczepy) 40 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

   g) komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł,

   h) blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 10 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać zapis - profesjonalna rejestracja pojazdów.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Wydanie decyzji administracyjnej na okres jednego roku.

2) Wydanie zalegalizowanych tablic profesjonalnych oraz blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych.Termin załatwienia

Od ręki lub w umówionym z klientem terminie.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824).