KD-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie Nagród Miasta Krakowa


Załączniki do procedury:
Wniosek o Nagrodę Miasta Krakowa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie sprawy związanej z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie Nagrody Miasta Krakowa.

Ponadto dane osobowe mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych lub archiwizacja.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie Nagrody Miasta Krakowa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11.

 • Grażyna Kaczmarek: pok. 16, tel. 61-61-920.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Krakowa /załącznik do procedury - formularz wniosku/.
 2. Materiały dodatkowe, które wnioskodawca uzna za pomocne w pracy Komisji Nagród Miasta Krakowa.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia
 1. Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosku Komisji Nagród Miasta Krakowa.
 2. Wyróżniony otrzymuje dyplom i nagrodę.


Termin załatwienia

Raz w roku.Podstawa prawna
 1. Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miasta Krakowa w sprawie Nagród Miasta Krakowa.
 2. Uchwała Nr XLI/386/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Nagród Miasta Krakowa.


Dostępność procedury
 1. Punkty obsługi mieszkańców.
 2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Nagrody Miasta Krakowa indywidualne i zespołowe przyznawane są za konkretne dokonania w następujących dziedzinach:
  1. nauki i techniki,
  2. kultury i sztuki,
  3. sportu,
  4. za prace dyplomowe studentów.
 2. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, szczególne dokonania artystyczne i twórcze oraz wyróżniające się osiągnięcia sportowe.
 3. Dopuszcza się przyznanie Nagród za całokształt dokonań.
 4. Preferowane są wnioski mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez:
  1. osobę kandydata,
  2. miejsce dokonania lub powstania pracy,
  3. tematykę.
 5. W przypadku prac dyplomowych nagrody przyznawane są za zgłoszone przez rady wydziałów uczelni krakowskich prace, powstałe w Krakowie i dotyczące Krakowa, obronione w poprzednim roku w dziedzinach:
  1. kultury i sztuki,
  2. nauki i techniki,
  3. sportu, turystyki, rehabilitacji.

  Wnioski należy składać na urzędowym formularzu w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w terminie ustalanym corocznie.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: