KD-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja celowa na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności

 


Załączniki do procedury:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności zaś realizacji zadania wynikającego z przepisów uchwały nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 4010)

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym, wynikającym z cytowanej wyżej uchwały Rady Miasta Krakowa. Ponadto dane osobowe mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie sprawy związanej z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych, w tym z zasadami wynikającymi z cytowanej wyżej uchwały Rady Miasta Krakowa czy archiwizacji.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych jest brak możliwości realizowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o udzielenie dotacji celowej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, Referat ds. Dziedzictwa Kulturowego pok. 30, tel. 12 616 19 26 lub 12 616 19 29

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow/idz

 Sprawdź czy spełniasz warunki

nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek podmiotu posiadającego tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków i nie stanowiącego jej wyłącznej własności, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury).

 

2) Dokumenty wymagane, stanowiące załączniki do wniosku:

 

a) dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków lub zaświadczenie, że zabytek, którego dotyczy wniosek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków,

 

b) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem (odpis z księgi wieczystej potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oraz, w przypadku wnioskodawców nie będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi zabytku, dokument potwierdzający prawo do dysponowania zabytkiem),

 

c) dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

 

d) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami,

 

e) obowiązujący dokument właściwego organu ochrony zabytków informujący o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac lub robót, na które ma być udzielona dotacja lub pisemną informację, że nie jest on wymagany przepisami prawa,

 

f) projekt i obowiązujące pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa,

 

g) kosztorys inwestorski wraz z informacją uwzględniającą stawkę i kwotę podatku VAT,

 

h) program prac konserwatorskich (jeżeli wymagany jest przepisami prawa) lub specyfikację planowanych prac lub robót, na które ma być udzielona dotacja,

 

i) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,

 

j) wydruk dokumentacji fotograficznej stanu zachowania zabytku (jeżeli brak w programie prac konserwatorskich),

 

k) oświadczenie wnioskodawcy, że co do zabytku objętego wnioskiem nie toczy się postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków (w przypadku zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków),

 

l) w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej:

 •  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie (druk zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do procedury),
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mninimis. Informację przekazuje się na formularzu, którego wzór zawiera aktualny załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązujący w dniu składania wniosku.

 

 

 


 Opłaty
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu. Kopię dowodu dokonania zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

 Forma załatwienia
 1. Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w danym roku kalendarzowym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
 2. Umowa o udzieleniu dotacji celowej.

 Termin załatwienia

Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, niezwłocznie po podjęciu uchwały Rady Miasta Krakowa, o której mowa w pkt. 1 sekcji „Forma załatwienia”.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

 

 1. art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 2. uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własnościu
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Wnioski należy składać na dziennikach podawczych UMK.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: