KD-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie / Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu Mecenat nad działalnością kulturalną środowiska twórców krakowskich

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Odbiorcą/kategorią odbiorców danych osobowych jest: Bractwo Mecenatu Kultury

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Nr XIV/254/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r w sprawie ustanowienia nagrody „Mecenas Kultury Krakowa” i ma charakter dobrowolny.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości ubiegania się o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa”

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11, (12) 616 1922. Wniosek należy złożyć osobiście do Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 lub wysłać drogą pocztową na adres Wydziału Kultury

i Dziedzictwa Narodowego Pl. Wszystkich Świętych 11 31-004 Kraków z dopiskiem „Mecenas Kultury Krakowa”.

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nagrody przyznawane są (polskim i zagranicznym) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, nieprowadzącym statutowej działalności z zakresu kultury i opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem niematerialnym oraz osobom fizycznym.

 

Nagrody przyznawane są za rok ubiegły w 3 kategoriach:

 

1) za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury,

2) za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa,

3) za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

 

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa” za dany rok upływa 30 kwietnia roku następnego.

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o przyznanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa, pochodzący od osoby fizycznej, instytucji kultury oraz innej organizacji prowadzącej działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawierający:

1) imię i nazwisko lub nazwę/firmę kandydata do tytułu,

2) adres zamieszkania lub siedziby kandydata,

3) wskazanie kategorii tytułu, w której zgłaszany jest kandydat,

4) krótką charakterystykę kandydata,

5) opis dotychczasowych działań kandydata na rzecz krakowskiej kultury,

6) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury (działania podejmowane w roku za który przyznawany jest tytuł i ewentualnie w latach ubiegłych), dane wnioskodawcy,

7) informację czy kandydat został poinformowany o zgłoszeniu do konkursu,

8) w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej – zgodę tej osoby dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby konkursu,

9) wskazanie osoby do kontaktu ze strony kandydata do tytułu.

2. materiały dodatkowe, które wnioskodawca uzna za pomocne w pracy Komisji (Bractwa Mecenatu Kultury)

 

 Opłaty

Brak.Forma załatwienia

1) Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosku Bractwa Mecenatu Kultury.

2) Nagrodzony otrzymuje statuetkę, znaczek oraz dyplom.

 Termin załatwienia

Raz do roku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 7a ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2. Uchwała Nr XIV/254/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa” (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 3730).

 Dostępność procedury

1) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl);

2) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Nagrody przyznawane są (polskim i zagranicznym) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, nieprowadzącym statutowej działalności z zakresu kultury i opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem niematerialnym oraz osobom fizycznym.

 

Nagrody przyznawane są za rok ubiegły w 3 kategoriach:

 

1) za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury,

2) za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa,

3) za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

 

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa” za dany rok upływa 30 kwietnia roku następnego.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: