JP-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Jakości Powietrza

Udzielenie dotacji celowej dla beneficjentów będących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: jp.umk@um.krakow.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy i Prokuratura Europejska oraz podmioty, z którymi współpracuje Gmina Miejska Kraków celem realizacji procesu dotacji.

4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwała Nr XXXVI/916/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.

 

Ponadto informujemy, że Twoje dane w zakresie: informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku, adresu inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków, będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

1. Załatw sprawę elektronicznie

Wnioski w wersji elektronicznej o udzielenie dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu można wysłać przy użyciu:

a) Platformy ePUAP (link), przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego, wniosek podpisany bezpłatnym profilem zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany .

b) Konta mailowego Wnioskodawcy, wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym, wysłany na adres mailowy Wydziału JP jp.umk@um.krakow.pl .

 

2. Załatw sprawę w inny sposób:

Wnioski w wersji papierowej o udzielenie dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie kserokopii można złożyć:

a) do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1,

b) w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,

c) przesyłając pocztą na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza (adres: Wydział ds. Jakości Powietrza 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 2).

 Sprawę załatwia

Wydział ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2:

Referat Udzielania Dotacji.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (złożony lub przesłany w wersji papierowej albo przesłany w wersji elektronicznej) o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, zawierający m.in.:

a) oznaczenie wnioskodawcy,

b) poprawnie wypełnione wszystkie wymagane rubryki,

c) podpis wnioskodawcy lub działającego w jego imieniu pełnomocnika

(w przypadku wniosku w wersji elektronicznej z podpisem zaufanym albo kwalifikowanym).

2. Załączniki do wniosku (w formie kserokopii w przypadku wniosku w wersji papierowej albo w formie skanu w przypadku wniosku w wersji elektronicznej):

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – np. księga wieczysta lub akt własności;

2) zgoda większości współwłaścicieli nieruchomości lub zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, lub zgoda administracji nieruchomości, lub zgoda sądowego zarządcy nieruchomości/ kuratora/ syndyka itp. – jeśli dotyczy;

3) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli dotyczy;

4) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej likwidowanym kotłem/piecem/kominkiem na paliwo stałe w nieruchomości, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania;

5) dokument potwierdzający konieczność wymiany istniejącej instalacji grzewczej, wystawiony przez osobę uprawnioną, tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą dyplom mistrzowski w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych – jeśli dotyczy;

6) dokument potwierdzający powierzchnię ogrzewaną likwidowanym kotłem/piecem/kominkiem na paliwo stałe w nieruchomości, w której ma być realizowane zadanie, wskazaną w pkt. IV.18. wniosku, w przypadku wskazania we wniosku o udzielenie dotacji i oświadczeniu powierzchni innej niż wskazanej do wymiaru podatku, przyjmuje się powierzchnie z wymiaru podatku, chyba że zostaną przedstawione dodatkowe dokumenty potwierdzające powierzchnię ogrzewaną: projekt budowlany lub obmiar wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia - projektanta, architekta, geodetę, instalatora. Dokumenty te będą wymagane w szczególności w przypadku wątpliwości, co do wielkości powierzchni ogrzewanej lub w przypadku posiadania podwójnego systemu ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 4 ww. uchwały – jeśli dotyczy;

7) aktualny dokument potwierdzający o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska;

8) informacje przedstawione przy ubieganiu się o pomoc de minimis w celu realizacji zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne lub podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła:

a) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

b) oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,

c) oświadczenie, że wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych,

d) oświadczenie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego,

e) formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

f) oświadczenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,

g) oświadczenie, że wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych.

9) inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które zostały rozpatrzone pozytywnie:

informacja o ocenie wniosku i wysokości przyznanej dotacji – lista wniosków zamieszczana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które rozpatrzono negatywnie:

1) informacja o ocenie wniosku – lista wniosków zamieszczana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) zawiadomienie wnioskodawcy o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny:

- pisemnie na adres korespondencyjny wskazany we wniosku w wersji papierowej;

- elektronicznie na adres e-mail, z którego wpłynął wniosek z podpisem kwalifikowanym;

- elektronicznie za pośrednictwem profilu ePUAP.

(informacja ta zostanie przesyłana w takiej samej formie w jakiej Wnioskodawca złożył do Urzędu Miasta Krakowa swój wniosek).

 Termin załatwienia

Niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Uchwała Nr XXXVI/916/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/ 2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru.

2. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne tj.: zakupie i montażu proekologicznych systemów grzewczych:

1) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub

2) zainstalowanie ogrzewania gazowego lub

3) zainstalowanie ogrzewania elektrycznego lub

4) zainstalowanie ogrzewania olejowego lub

5) zainstalowanie pompy ciepła

przy jednoczesnej trwałej likwidacji dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, z zastrzeżeniem, iż dotacja może być udzielona wyłącznie na takie zadania, o których realizację wnioskowano uprzednio w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa ale wniosek ten pozostał bez rozpatrzenia lub został odrzucony, z zastrzeżeniem § 3 uchwały.

3. Przez trwałą likwidację dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym rozumie się likwidację pieców, kominków i kotłów na paliwa stałe będących trwałym wyposażeniem nieruchomości (lokalu, pomieszczenia), tj. trwale związanych z podłożem lub ścianą poprzez np. przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie.

4. Poprzez dotychczasowy system ogrzewania oparty na paliwie stałym rozumiany być może także podwójny system grzewczy na przykład węglowo-gazowy lub węglowo-elektryczny pod warunkiem, że współpracujący z kotłem/piecem, kominkiem na paliwo stałe proekologiczny system ogrzewania jest niesprawny

i nienadający się do naprawy lub eksploatowany od ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

5. Udzielenie dotacji następuje na wniosek.

6. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się do dnia wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu na dany rok budżetowy.

7. Procedura przewiduje dwa alternatywne sposoby złożenia wniosków o udzielenie dotacji celowej:

1) W wersji papierowej wniosek wraz z kserokopią załączników można złożyć:

- do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1.

- w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,

- przesyłając pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza.

2) W wersji elektronicznej wniosek wraz z zeskanowanymi załącznikami przesyłać poprzez platformę ePUAP (wniosek z podpisem zaufanym) albo na adres mailowy Wydziału JP (wniosek z podpisem kwalifikowanym).

8. Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności środka identyfikacji elektronicznej, którym jest profil zaufany.

9. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

10. W myśl ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 5 września 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Jakości Powietrza,

Rynek Podgórski 2 lub pod numerem infolinii (12) 616-88-48.