JP-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Jakości Powietrza

Udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: jp.umk@um.krakow.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy i Prokuratura Europejska oraz podmioty, z którymi współpracuje Gmina Miejska Kraków celem realizacji procesu dotacji.

4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwała Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (z późn. zm.).

 

Ponadto informujemy, że Twoje dane w zakresie: informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku, adresu inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji

o wysokości przyznanych środków, będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

1. Załatw sprawę elektronicznie

Wnioski w wersji elektronicznej o udzielenie dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu można wysłać przy użyciu:

a) platformy ePUAP (link), przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego, wniosek podpisany bezpłatnym profilem zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany .

b) konta mailowego Wnioskodawcy, wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym, wysłany na adres mailowy Wydziału JP jp.umk@um.krakow.pl .

 

2. Załatw sprawę w inny sposób

Wnioski w wersji papierowej o udzielenie dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie kserokopii można złożyć:

a) do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1,

b) w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,

c) przesyłając pocztą na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza (adres: Wydział ds. Jakości Powietrza 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 2).

 

 Sprawę załatwia

Wydział ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2:

Referat Udzielania Dotacji.

 

Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (złożony lub przesłany w wersji papierowej albo przesłany w wersji elektronicznej) o udzielenie dotacji celowej dla osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, zawierający m.in.:

a. oznaczenie wnioskodawcy,

b. poprawnie wypełnione wszystkie wymagane rubryki,

c. podpis wnioskodawcy lub działającego w jego imieniu pełnomocnika

(w przypadku wniosku w wersji elektronicznej z podpisem zaufanym albo kwalifikowanym).

 

2. Załączniki do wniosku (w formie kserokopii w przypadku wniosku w wersji papierowej albo w formie skanu w przypadku wniosku w wersji elektronicznej):

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – np. księga wieczysta lub akt własności;

2) zgodę właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, którego dotyczy wniosek – jeśli dotyczy;

3) w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;

4) w przypadku budynku jednorodzinnego, w którym wydzielono lokale mieszkalne, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli wydzielonych lokali, a także zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, którego dotyczy wniosek – jeśli dotyczy;

5) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli dotyczy;

6) ocena energetyczna lub audyt energetyczny;

7) oświadczenie wnioskodawcy Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa dotyczące: nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń niezbędnych dla realizacji zadania;

8) harmonogram rzeczowo-finansowy;

9) informacja dotycząca ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy;

10) aktualna pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego – jeśli dotyczy;

11) inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które zostały rozpatrzone pozytywnie:

informacja o ocenie wniosku i wysokości przyznanej dotacji – lista wniosków zamieszczana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

 

2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które rozpatrzono negatywnie:

1) informacja o ocenie wniosku – lista wniosków zamieszczana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) zawiadomienie wnioskodawcy o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny:

- pisemnie na adres korespondencyjny wskazany we wniosku w wersji papierowej;

- elektronicznie na adres e-mail, z którego wpłynął wniosek z podpisem kwalifikowanym;

- elektronicznie za pośrednictwem profilu ePUAP.

(informacja ta zostanie przesyłana w takiej samej formie w jakiej Wnioskodawca złożył do Urzędu Miasta Krakowa swój wniosek).

 Termin załatwienia

Niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

3. Uchwała nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru.

2. Beneficjentami Programu są osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dotacji, którym przyznano dotację w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, którym przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie umożliwiającym realizację zadania objętego wsparciem w ramach Programu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego.

3. Dotacja udzielana jest do budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których:

1) nie jest prowadzona działalność gospodarcza;

2) istnieje ogrzewanie proekologiczne, którego zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła nie wcześniej niż 14 września 2011 roku.

4. W przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami dotacja jest przyznawana do całego budynku.

5. W przypadku budynków, w których nastąpiła zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne poza PONE, weryfikacja dokonywana jest w drodze kontroli oraz na podstawie dokumentu wystawionego i podpisanego odpowiednio przez: przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza lub administratora, bądź zarządcę lokalu, zawierającego:

a) termin zmiany systemu ogrzewania,

b) liczbę zlikwidowanych pieców, kotłowni na paliwo stałe,

c) rodzaj zainstalowanego ogrzewania proekologicznego,

d) lokalizację dokonania zmiany systemu ogrzewania.

6. Program określa zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wykonanie następujących prac:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją;

3) docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie;

4) wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;

5) wynikających z audytu energetycznego lub oceny energetycznej opisującej istniejący stan termomodernizowanego budynku, możliwe do wykonania działania inwestycyjne, wraz z wyliczeniem oszczędności energii wynikającej z tych elementów, mające na celu dostosowanie budynku do obowiązujących

od 31 grudnia 2020 r. warunków technicznych jakim powinien odpowiadać budynek, określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r.

7. Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć:

1) 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł w przypadku beneficjentów, których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł w przypadku pozostałych beneficjentów.

8. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

9. Procedura przewiduje dwa alternatywne sposoby złożenia wniosków o udzielenie dotacji celowej:

1) W wersji papierowej wniosek wraz z kserokopią załączników można złożyć:

- do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1.

- w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,

- przesyłając pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza.

2) W wersji elektronicznej wniosek wraz z zeskanowanymi załącznikami przesyłać poprzez platformą ePUAP (wniosek z podpisem zaufanym) albo na adres mailowy Wydziału JP (wniosek z podpisem kwalifikowanym).

10. Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności środka identyfikacji elektronicznej, którym jest profil zaufany.

11. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

12. W myśl ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 5 września 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Jakości Powietrza:

Rynek Podgórski 2 lub pod numerem infolinii (12) 616-88-48.