JP-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Jakości Powietrza

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska.

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwała Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Ds. Jakości Powietrza, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o udzielenie dotacji celowej

 

1. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej dla osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanego na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, zawierający m.in.:

a. oznaczenie wnioskodawcy,

b. wypełnione wszystkie wymagane rubryki,

c. podpis beneficjenta lub działającego w jego imieniu pełnomocnika.

 

2. Załączniki do wniosku:

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością: wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku jednorodzinnego; w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie zadania; w przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli obu lokali.

2) dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

3) ocena energetyczna lub audyt energetyczny.

4) oświadczenie beneficjenta Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa dotyczące: nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz potrzeby uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń do realizacji zadania.

5) harmonogram rzeczowo-finansowy.

6) pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego.

7) inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

 

II. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

 

1. Pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości.

2. Załączniki do wniosku o rozliczenie:

1) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja,

2) dokumenty potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją zadania.

 Opłaty

1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 Forma załatwienia

1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które uzyskały akceptację Prezydenta Miasta Krakowa:

1) informacja o przyznaniu dotacji celowej,

2) podpisanie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji celowej (wzór umowy zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa),

3) przekazanie dotacji po realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia (wzór wniosku o rozliczenie dotacji zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta).

2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które nie uzyskały akceptacji Prezydenta Miasta:

1) informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z podaniem przyczyny.

 Termin załatwienia

1. Przekazanie informacji niezwłocznie po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Akceptacja rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.

3. Wypłata dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna

1. Ustawa o samorządzie gminnym.

2. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

3. Uchwała nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (z późn. zm.).

4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Beneficjentami Programu są osoby, których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)

 

2. Dotacja udzielana jest do budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

1) posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła nie wcześniej niż 14 września 2011 roku;

2) posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację (zawarł umowę dotacyjną) w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania.

W przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami dotacja jest przyznawana do całego budynku.

W przypadku budynków posiadających ogrzewanie proekologiczne, w których nastąpiła zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne poza PONE, weryfikacja dokonywana jest w drodze kontroli oraz na podstawie dokumentu wystawionego i podpisanego odpowiednio przez: przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza lub administratora, bądź zarządcę lokalu, zawierającego:

a) termin zmiany systemu ogrzewania,

b) liczbę zlikwidowanych pieców, kotłowni na paliwo stałe,

c) rodzaj zainstalowanego ogrzewania proekologicznego,

d) lokalizację dokonania zmiany systemu ogrzewania.

 

3. Program określa zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wykonanie następujących prac:

1) docieplenie ścian zewnętrznych;

2) docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją;

3) docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie;

4) wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;

5) wynikające z audytu energetycznego lub oceny energetycznej opisującej istniejący stan termomodernizowanego budynku, możliwe do wykonania działania inwestycyjne, wraz z wyliczeniem oszczędności energii wynikającej z tych elementów, mające na celu dostosowanie budynku do:

a) obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych jakim powinien odpowiadać budynek,

b) spełnienia warunków określonych w ZIT - w przypadku korzystania z dotacji do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w ramach PONE współfinansowanego ze środków budżetu Miasta i ZIT i nie osiągnięciu wymagania dotyczącego maksymalnej wartości wskaźnika EPH+W wynoszącego 150 kWh/(m2 x rok).

 

4. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

 

5. Wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 10 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Jakości Powietrza:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2 - pokój 7, ul. Wielicka 28A – stanowisko nr 4 lub pod numerem infolinii (12) 616-88-48.