JP-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Jakości Powietrza

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia postepowania dotyczącego wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza/ prowadzenia postępowania kompensacyjnego/ przyjęcia zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb dla których zostały zebrane, a następnie będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Odbiorcami danych osobowych są:

  a) organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ochrony powietrza,

  b) organy odwoławcze,

  c) sądy administracyjne;

   

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa:

  a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

  b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powietrza Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków, Pokoje: 25, 26, 27, 64.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemne zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, zawierające:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON,

2) adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

5) wielkość i rodzaj emisji,

6) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,

7) informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgody z obowiązującymi przepisami.

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności),

2) numerze REGON prowadzącego instalację,

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW,

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach są zróżnicowane standardy emisyjne,

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne,

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych,

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.,

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

 

2. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

 

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.Opłaty

1. Opłata skarbowa:

1) od przyjęcia zgłoszenia - 120 zł,

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

 

W przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia ustala, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia oraz wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w punkcie 6. W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny termin, o którym mowa powyżej, jest liczony od upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 01.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału ds. Jakości Powietrza, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału ds. Jakości Powietrza, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1. Art. 152, art. 154 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)

4. Część I ust. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

1) energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:

a) 5 MW - opalane węglem kamiennym,

b) 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzana w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW,

c) 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW;

2) inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:

a) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

b) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny;

3) instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;

4) instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę;

5) instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;

6) instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;

7) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 2018, 2081 z późn. zm.);

8) instalacje do powlekania - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku;

9) zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m3;

10) instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok;

11) instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności od 30 Mg na godzinę;

12) instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości od 50 Mg;

13) młyny spożywcze;

14) instalacje stosowane w gastronomii - przystosowane do obsługi od 500 osób na dobę;

15) instalacje do produkcji węgla drzewnego;

16) instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych;

17) instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;

18) dygestoria - wykorzystywane do celów innych niż laboratoryjne;

19) instalacje inne niż wymienione w § 1 ust. 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881), do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny;

20) instalacje stosowane wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.