JP-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Jakości Powietrza

Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Odbiorcą danych osobowych jest:

  a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

  b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A, Al. Jana Pawła II 188, 31-936 Kraków

  c) EDF Polska S.A. - Oddział nr 1 Elektrociepłownia Kraków ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

  d) Elektrownia Skawina S.A. ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina

  e) Karpacki Oddział Obrotu Gazem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

  f) TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. g) NDE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Podzamcze 22 lok. 9, 31-003 Kraków

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.

 7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa:

  a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

  b) Uchwała Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

  c) Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 872/17 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0399/16 pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa” z dnia 1 czerwca 2017 r.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Ds. Jakości Powietrza, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o udzielenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku na dany rok zamieszczany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa) podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanego na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, zawierający m.in.:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) oznaczenie zadania, na które ma być udzielona dotacja,

2. Załączniki do wniosku:

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, (wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z wnioskiem zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji) a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania.

2) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

3) oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej lokalu, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej

z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania.

4) dokument potwierdzający konieczność wymiany istniejącej instalacji grzewczej, wystawiony przez osobę uprawnioną tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą dyplom mistrzowski w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

5) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie termomodernizacji budynku, jeżeli dotyczy.

6) aktualny dokument potwierdzający o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

7) informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia dotacji.

8) informacje przedstawione przy ubieganiu się o pomoc de minimis w celu realizacji zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne lub podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła:

1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej.

2. Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych – wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej.

3. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy

de minimis i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych - wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej.

4. Oświadczenie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego - wzór stanowi załącznik nr 4 do procedury dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej.

8) informacja przedstawiana przy ubieganiu się Wnioskodawcy o pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej w celu realizacji zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne lub podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła:

1. Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – wzór stanowi załącznik nr 5 do procedury dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej.

2. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych – wzór stanowi załącznik nr 6 do procedury dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej.

3. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych - wzór stanowi załącznik nr 7 do procedury dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej.

II. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (wzór wniosku zamieszczony zgodnie z zapisem pkt I. ust. 1). Załączniki do wniosku o rozliczenie:

a) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja,

b) dokumenty potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją zadania.

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 Forma załatwienia

1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które uzyskały akceptację Prezydenta Miasta Krakowa:

a) informacja o przyznaniu dotacji celowej,

b) podpisanie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji celowej (wzór umowy zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej)

c) przekazanie dotacji po realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia(wzór wniosku o rozliczenie dotacji zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej).

2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które nie uzyskały akceptacji Prezydenta Miasta:

a) informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 Termin załatwienia

1. Przekazanie informacji niezwłocznie po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Akceptacja rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.

3. Wypłata dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

2. UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (z późn. zm.).

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

2. podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

3. zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

4. zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

5. zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

2) podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi,

3) instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

6. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w ust 1 pkt 3) jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi ich likwidacja.

7. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) uchwały nie dotyczy nieruchomości posiadających już zainstalowany taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.

8. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych na przykład węglowo-gazowych lub węglowo-elektrycznych w przypadku posiadania współpracującego z kotłem/piecem węglowym ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego niesprawnego lub eksploatowanego ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

9. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa. Wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 10 października roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Jakości Powietrza,

os. Zgody 2 - pokój 7, al. Powstania Warszawskiego 10 i ul. Wielicka 28A - stanowisko nr 4 lub pod numerem infolinii (12) 616-88-48.