GS-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków przez państwowe i komunalne osoby prawne, państwowe i komunalne instytucje kultury


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

 

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

 

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych

 • Dominika Wierzba,  pok. 104, tel.: (12) 616 9920

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego /oryginał /.
 2. Mapa ewidencyjna gruntów / kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 3. Decyzja o przekazaniu działek w zarząd lub decyzja o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zarządu lub użytkowania /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 5. Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji kultury / oryginał /.
 6. Dokumenty potwierdzające następstwo prawne wnioskodawcy (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, akt notarialny przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę) / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej -  zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Odpis, ręczny wypis lub komputerowy wydruk księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Protokół z rozprawy administracyjnej i oględzin nieruchomości.
 3. Opinie innych komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Dokumenty w zakresie ustalenia ewentualnych praw osób trzecich.

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

 1. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.
 2. Opinia biegłego rewidenta o źródłach finansowania budynków, innych urządzeń oraz lokali (nie dotyczy instytucji kultury) /oryginał /.

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna
 1. Art. 200, 202, 203 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców,
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak