GS-63
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. woje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.plSprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

 

 

INFOLINIA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA: (12) 616 9956.

 

 

 

grunty Gminy Miejskiej Kraków

 

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

 

 

Nowa Huta

 

 • Mariola Kacperczyk - Kopeć: pok. 418, tel.: (12) 616-9938
 • Wojciech Płazak: pok. 418,tel.: (12) 616-5678
 • Katarzyna Jaskólska, pok. 415, tel. (12) 616-5653
 • Maria Balicka - Bożek, pok. 418, tel. (12) 616-9937
 • Anna Sołtysik, pok. 415 tel. (12) 616 5678
 • Agnieszka Obrzut, pok. 415, tel. (12) 616-5678

 

Podgórze:

 

 • Agnieszka Micuła, pok. 315, tel.: (12) 616-9897
 • Dariusz Staniszewski, pok. 315, tel.: (12) 616-9907
 • Kinga Dybaś, pok. 315, tel.: (12) 616- 9897
 • Aleksandra Najdek, pok. 315, tel. (12) 616-5679

  

Śródmieście:

 

 • Magdalena Fryda, pok. 318 tel.: (12) 616-9902
 • Grzegorz Kolano, pok. 318, tel.: (12) 616-9902
 • Paweł Baka, pok. 318, tel. (12) 616-9908
 • Agnieszka Najda, pok. 316, tel. (12) 616-9898

 

Krowodrza:

 

 • Anna Szumera, pok. 314, tel. (12) 616-9853
 • Danuta Kapcia, pok. 314, tel.:(12) 616-9851
 • Mateusz Folga, pok. 314, tel. (12) 616-9851
 • Miriam Masłowska, pok. 314, tel.: (12) 616-9898

 

 

 

grunty Skarbu Państwa

 

 

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Skarbu Państwa 

 (siedziba ul. Mogilska 65 IV piętro)

 

 

Śródmieście: 

 • Elżbieta Michałów, tel.: (12) 616-9945
 • Kinga Piwowarczyk, tel.: (12) 616-9870 

 

Krowodrza:

 • Weronika Puto, tel.: (12) 616-9944

 

 

Podgórze:

 • Jolanta Mikołajewska, tel.: (12) 616-9946
 • Marcelina Komenda, tel. (12) 616-9941 

Nowa Huta:

 • Elżbieta Wiśniowska, tel.: (12) 616-9896
 • Marcelina Komenda, tel. (12) 616-9941

 

 

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Członkowie rodzin wielodzietnych:

a) Pisemny wniosek o przyznanie bonifikaty:

- poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Karty Dużej Rodziny lub

-oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o posiadaniu Karty Dużej Rodziny (w przypadku posiadania Karty w formie elektronicznej);

 

2) Osoby inne niż wskazane w pkt 1

a) pisemny wniosek o przyznanie bonifikaty:

b) w przypadku osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób:

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia lub

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – w związku z umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub

- oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dniu przekształcenia – dotyczy opiekunów prawnych i przedstawicieli ustawowych;

c) w przypadku inwalidów wojennych i wojskowych:

- poświadczona za zgodność z oryginałem kopia książki inwalidy wojennego/wojskowego;

d) w przypadku kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego:

- poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej lub

- poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty kombatanta lub

- poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji osoby represjonowanej;

e) w przypadku wnioskodawców do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub ich opiekunów prawnych:

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

f) kopia dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe lub opiekę prawną, jeżeli dokument ten nie znajduje się w aktach sprawy – dotyczy przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
 1. Pismo o udzieleniu 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyrażona przez osoby upoważnione w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa do jej udzielania;
 2. W przypadku odmowy – pismo o odmowie udzielenia bonifikaty.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1) Art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)Informacje dodatkowe dla klienta

1) Niniejsza bonifikata jest przyznawana wnioskodawcom, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób – oświadczenia o spełnianiu powyższego kryterium zawarte są w treści wniosków o udzielenie bonifikaty.

2) Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Osobami uprawnionymi do uzyskania niniejszej bonifikaty są osoby uprawnione do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

a) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

b) małżonek rodzica;

c) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:

- w wieku do ukończenia 18. roku życia;

- w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub w szkole wyższej - do dnia 30 września roku;

- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) Jeżeli właściciel przed otrzymaniem bonifikaty wynoszącej 99% wniósł opłatę jednorazową obliczoną bez bonifikaty bądź z bonifikatą niższą niż 99%, tut. Urząd zwróci różnicę, uwzględniając wysokość bonifikaty w terminie 30 dni od wydania nowego zaświadczenia.

4) Kopia dokumentu może być dowodem w niniejszym postępowaniu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez:

a) notariusza,

b) upoważnionego pracownika urzędu/instytucji, która wystawiła dokument lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Krakowa;

c) występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy - będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

5) Dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów niniejszego postępowania dokumentów znajdujących się w aktach Wydziału Skarbu Miasta oraz informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez jednostki Urzędu Miasta Krakowa, w tym raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), jak również informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl.

6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 61 69 956 bądź w punkcie informacyjnym w holu na paterze budynku Wydziału Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29.

7) Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez tut. Urząd w celu realizacji usługi opisanej w niniejszej procedurze.

 

Informujemy, że:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w niniejszym postępowaniu, mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 553) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).

Prawo do wniesienia skargi przysługuje do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas niniejszej usługi.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie zgody osób, których te dane dotyczą albo w związku z wykonywaniem umowy, której stronami są te osoby.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Renata Woyciechowska.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.