GS-62
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania przez Stowarzyszenia Ogrodowe


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta UMK

 ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

 

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych

 

 • Anna Szkaradek, pok. 109, tel. 12 616 9832
 • Agnieszka Duda, pok. 109, tel. 12 616 9831

 

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek Stowarzyszenia Ogrodowego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania zawierający numer KRS wnioskodawcy oraz teren interesujący wnioskodawcę /oryginał /.
 2. Decyzja o lokalizacji lub dokument potwierdzający datę założenia pracowniczego ogrodu działkowego na terenie objętym wnioskiem /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 3. Dokumenty potwierdzające następstwo prawne wnioskodawcy (uchwała o wyodrębnieniu ROD) / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

 

 Opłaty
 1. Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. W przypadku podziału nieruchomości wnioskodawca pokrywa koszty postępowania w zakresie podziału nieruchomości (art. 262 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).


Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Odpis, ręczny wypis lub komputerowy wydruk księgi wieczystej nieruchomości,
 2. Protokół z rozprawy administracyjnej lub oględzin nieruchomości,
 3. Opinie innych komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

 1. Informacja pobrana z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sadowego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 2. Mapa podziałowa nieruchomości (w przypadku, gdy jest wymagana),

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

Art. 76 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.