GS-60
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków


  Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami

 • Wioletta Krzemińska, pok. 2, tel. (12) 616 9864,
 • Agnieszka Kosztyła, pok. 2, tel. (12) 616 9864
 • Małgorzata Kwiecień, pok.2, tel. (12) 616 9904,
 • Agnieszka Latos pok. 2, tel.: (12) 616 9863,
 • Paulina Hrynkiewicz - pok. 2, tel.: (12) 616 9904,
 • Justyna Poręba - pok. 2, tel. (12) 616 9863

  Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 • Martyna Rykała: pok. 106, tel. 12 616 9825
 • Beata Banach: pok. 111, tel. 12 616 9835


Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek właścicieli wszystkich dotychczas wyodrębnionych lokali (w razie braku zgody wszystkich właścicieli lokali stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego) (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1) /oryginał/,
 2. Oświadczenia o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2) /oryginały lub uwierzytelnione kopie/,
 3. W przypadku korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa bez tytułu prawnego oświadczenie o okresie i celu, na jaki nieruchomość była wykorzystywana (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3) /oryginały lub uwierzytelnione kopie/,
 4. W przypadku oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości lub jej części przez Gminę Miejską Kraków lub Skarb Państwa oświadczenie o ujednoliceniu terminów użytkowania wieczystego związanych z wyodrębnionymi lokalami (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4) /oryginały lub uwierzytelnione kopie/,
 5. Aktualna mapa ewidencyjna dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym zostały wyodrębnione lokale oraz nieruchomości przyległej bądź jej części objętej wnioskiem /uwierzytelniona kopia/,
 6. Aktualna mapa zasadnicza dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym zostały wyodrębnione lokale oraz nieruchomości przyległej bądź jej części objętej wnioskiem /uwierzytelniona kopia/,

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.

2) Wnioskodawca ponosi opłaty z tytułu: kosztów materiałów geodezyjno – kartograficznych, ewentualnych kosztów wykonania podziału geodezyjnego działki(ek), kosztów wykonania operatu szacunkowego, wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisów sądowych wynikających z ujawnienia praw do nabytej działki(ek).Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.

W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) W przypadku osoby prawnej - informacja pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców - na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i wieczysto – księgowa.

3) Dokumentacja oględzin w terenie.

4) Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych:

a) Biura Planowania Przestrzennego,

b) Wydziału Kształtowania Środowiska,

c) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,

d) zarządcy drogi (Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

5) Informacja o toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym prawidłowości nabycia nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

6) Operat podziału geodezyjnego nieruchomości (w przypadku, gdy oddaniu w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży podlegać będzie jedynie część nieruchomości).

7) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

8) W przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości

9) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

10) Protokół z rokowań.

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

1) Wypis z rejestru gruntów dla działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

2) Poświadczenie prawa własności dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu PaństwaTryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Dostępność procedury

Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Procedura dotyczy sytuacji, w których przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, jeżeli wniosek został złożony przez wszystkich właścicieli lokali. W przypadku braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego - zgodnie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. W przypadku wyrażenia przez Radę Miasta Krakowa woli przenoszenia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, na zasadach określonych przepisami art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastosowaniem bonifikaty – warunkiem udzielenia bonifikaty jest spełnienie wszystkich przesłanek uchwały.
 3. W przypadku oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części zasadna jest zmiana terminów oddania udziałów związanych z wyodrębnionymi lokalami przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym przynależnych do lokali. Do powyższego ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli. Termin we współużytkowaniu wieczystym działki zabudowanej budynkiem winien być ustanowiony stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów.
 4. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.