GS-59
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Wydanie postanowienia o sprostowaniu decyzji administracyjnej z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,

 

 Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości

 

Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta:

  • Anna Kieć, pok. 313, tel. 12 616 98 93
  • Ewelina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 99 47
  • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 99 12
  • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 98 95
  • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 98 92
  • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 98 95

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o wydanie postanowienia zawierający:

a) sygnaturę decyzji (orzeczenia), której wniosek dotyczy,

b) oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna, nr księgi wieczystej)

c) podanie danych właściciela nieruchomości (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres), a w przypadku osoby nieżyjącej dane spadkobierców (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres).

2) Dokument potwierdzający nabycie praw do spadku (w przypadku, gdy osoba będąca właścicielem nieruchomości w chwili przejęcie nie żyje)/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

3) Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

4) Inne dokumenty wskazujące na zaistniałą omyłkę /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
  1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.
  2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia

Postanowienie.Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Na postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki przysługuje zażalenie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia (art. 113 § 3 w związku z art. 141 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

Art. 113 oraz art. 123-126 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.