GS-56
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości


Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości

 Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta:

 • Anna Kieć, pok. 313, tel. 12 616 98 93
 • Ewlina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 99 47
 • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 99 12
 • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 98 95
 • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 98 92
 • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 9895

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: https://www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek od podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w art. 124b lub zawiadomienie o zamiarze realizacji tych czynności zawierający następujące informacje określające:
  - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
  - zakres prac dla realizacji których nieruchomość jest niezbędna,
  - powierzchnię nieruchomości określoną w m2 oraz powierzchnię nieruchomości przeznaczoną do zajęcia,
  - dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
  - właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze gruntów.
 2. Dokumenty z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości.
 3. Mapę zasadniczą, na której wskazany jest przebieg infrastruktury, której czynności będą dotyczyć.
 4. Pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o zobowiązanie do udostępnienia albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
 5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 4 zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.
 6. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.

 Forma załatwienia
 1. Decyzja administracyjna.
 2. Wniosek do Wojewody Małopolskiego o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od załatwienia sprawy w przypadku, gdy stroną postępowania jest Gmina Miejska Kraków.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z rozprawy administracyjnej.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).Podstawa prawna

Art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Informacje dodatkowe dla klienta

Decyzję wydaje się z urzędu lub na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w art. 124b ust. 1.
Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności, o których mowa w art. 124b ust. 1.
Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2011-01-13
Data publikacji:
2011-01-13
Data aktualizacji:
2020-01-21