GS-55
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego


Załączniki do procedury:
załącznik do procedury GS-55

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości

  Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta:

 • Anna Kieć, pok. 313, tel. 12 616 98 93
 • Ewelina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 99 47
 • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 99 12
 • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 98 95
 • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 98 92
 • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 98 95 


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o odszkodowanie złożony pomiędzy 1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2005 r. za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną zawierający:
  - oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna, nr księgi wieczystej)
  - podanie danych właściciela na dzień 31 grudnia 1998 r. (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres), a w przypadku osoby nieżyjącej dane spadkobierców (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres).
 2. Ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego potwierdzająca przejęcie nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku jej braku kopię wniosku skierowanego do Wojewody Małopolskiego o wydanie w/w decyzji z potwierdzeniem złożenia.
 3. Dokument potwierdzający nabycie praw do spadku (w przypadku, gdy osoba będąca właścicielem nieruchomości w chwili przejęcie nie żyje).
 4. Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia
 1. Decyzja administracyjna.
 2. Wniosek do Wojewody Małopolskiego o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od załatwienia sprawy w przypadku, gdy stroną postępowania jest Gmina Miejska Kraków.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji .Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Poświadczenie prawa własności działki na dzień 31 grudnia 1998 r.
 2. Poświadczenie prawa własności działki na dzień wydania decyzji o odszkodowaniu.
 3. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.
 4. Protokół z rozprawy administracyjnej (w przypadku ustalania odszkodowania).


Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).Podstawa prawna
 1. Art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 2. Art. 128 ust. 4, art. 129 - 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


Informacje dodatkowe dla klienta

Zgodnie z obowiązującym przepisem wnioski o odszkodowanie należało składać w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie o odszkodowanie wygasło.