GS-54
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury GS-54

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków


Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania

 

ŚRÓDMIEŚCIE

 • Jan Krauze, pok. 221, tel.: (12) 616-9822

KROWODRZA

 • Kinga Zuń, pok. 219, tel..: (12) 616-9810

 

PODGÓRZE

 • Magdalena Ulfig-Jawgiel, pok. 223, tel.: (12) 616-9880
 •  Aneta Kargul, pok. 223, tel.: (12)

  

NOWA HUTA

 • Izabela Dziedzina, pok. 219, tel.: (12) 616-9877

 

 

 

Nieruchomości Skarbu Państwa

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 • Ewa Chmielewska-Bielecka, pok. 218, tel. (12) 616-9903
 • Agnieszka Gątarska-Kruczek, pok. 218, tel.: (12) 616-9903

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/IDZObejrzyj wersję w języku migowym

NIe dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek jednostki organizacyjnej będącej trwałym zarządcą nieruchomości o wyrażenie zgody na najem, użyczenie lub dzierżawę części tej nieruchomości kierowany za pośrednictwem komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa nadzorującej działalność danej jednostki organizacyjnej (dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu) do Wydziału Skarbu Miasta – według wzoru stanowiącego załącznik do procedury.

2) W przypadku gdy przedmiotem wniosku jest przedłużenie umowy najmu części nieruchomości celem montażu i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej lub innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne (dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu):

 • jeśli wnioskodawcą jest placówka oświatowa pisemna opinia Rady Rodziców, z wyjątkiem budynków zajmowanych przez placówki wymienione w § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • informacji sporządzonej przez akredytowane laboratorium (upoważnione do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych pochodzących od anten stacji bazowych telefonii komórkowej) lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie aktualnych pomiarów dotyczących konfiguracji anten obecnie pracujących w ramach danej stacji bazowej, czy w otoczeniu tej stacji bazowej telefonii komórkowej występują w miejscach dostępnych dla ludzi ponadnormatywne pola elektromagnetyczne pochodzące od anten przedmiotowej stacji (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenia operatora, iż przesłane pomiary są aktualne, a w przypadku zmiany parametrów pracy którejkolwiek z anten przedmiotowej stacji bazowej będzie ona zrealizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zostaną wykonane ponowne kontrolne pomiary a zarządca nieruchomości zostanie poinformowany o każdej dokonanej zmianie i wynikach wykonanych pomiarów (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

3) W przypadku gdy przedmiotem wniosku jest podpisanie umowy najmu części nieruchomości celem lokalizacji nowej przewidzianej do budowy stacji bazowej telefonii komórkowej lub innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne (dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu):

- jeśli wnioskodawcą jest placówka oświatowa pisemna opinia Rady Rodziców, z wyjątkiem budynków zajmowanych przez placówki wymienione w § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

- decyzja pozwolenia na budowę bądź dokument potwierdzający przyjęcie do wiadomości zgłoszenie robót budowlanych dotyczących realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej albo informację z organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub też dokonania zgłoszenia w stosunku do objętego zgłoszeniem zamierzenia,

- celem wydania przez Wydział Kształtowania Środowiska opinii w odniesieniu do spełnienia wymogów formalnych z zakresu przepisów art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. zgłoszenia eksploatacji instalacji:

• oświadczenia operatora zapewniającego, że planowana stacja bazowa zostanie wykonana w zgodności ze wszelkimi uzyskanymi zgodami i pozwoleniami koniecznymi do montażu ww. stacji bazowej wymaganymi przepisami prawa oraz, że po zrealizowaniu ww. stacji w terminie np. 2, lub 3 miesięcy od uruchomienia stacji zostanie przedłożona informacja, o której mowa w pkt. 2 tiret 2 (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

• wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku wokół stacji, jak i obecne konfiguracje anten zainstalowanych tj. EIRP anteny, częstotliwość pracy, moc anteny, zysk, tłumienie, wysokość zainstalowania, pochylenie, zagospodarowanie terenu wokół z dokładnym podaniem wysokości zabudowy tam istniejącej wraz z graficznym przedstawieniem emisji pól elektromagnetycznych (zasięgi poziome o gęstości mocy promieniowania większej od 10 w/m2 pochodzące od poszczególnych anten nanieść na kopię mapy ewidencyjnej będącej w skali standardowej tj. 1:1000 lub 1:500 wraz z zaznaczeniem osi przez każdy azymut w określonej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odległości od każdej z anten, przekroje przez poszczególne azymuty wykonać wzdłuż osi głównych wiązek pochodzących od poszczególnych anten sektorowych oraz nanieść wszystkie budynki {istniejące i projektowane} z zaznaczeniem ich wysokości, znajdujące się pod w/w osiami w określonej zgodnie z ww. rozporządzeniem odległości od środka elektrycznego anten z uwzględnieniem warunków sytuacyjno-wysokościowych terenu pod osiami głównych wiązek. Rysunki należy wykonać w skali 1:500 lub 1:250) (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym a także instytucja, która dokument wydała lub wnioskodawca.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości – projekt przygotowuje Wydział Skarbu Miasta.

 

Umowę najmu, dzierżawy bądź użyczenia – na podstawie ww. zarządzenia podpisuje Dyrektor jednostki organizacyjnej, po akceptacji radcy prawnego i/lub głównego księgowego (dotyczy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu).

 Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Dokument potwierdzający trwały zarząd (dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub miasta Kraków – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa).

2) Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto-księgowe.

3) Opinie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa nadzorujących działalność danej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej trwałym zarządcą (dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu) np.:

 • Wydziału Edukacji
 • Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

oraz innych Wydziałów, Biur Urzędu Miasta Krakowa i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków (dot. przedłużenia umowy najmu części nieruchomości celem montażu i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej lub innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne albo podpisania umowy najmu celem lokalizacji nowej przewidzianej do budowy stacji bazowej telefonii komórkowej lub innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne) tj.:

 • Wydziału Kształtowania Środowiska,
 • Wydziału Planowania Przestrzennego,
 • Rady Dzielnicy właściwej wg położenia nieruchomości,
 • służb konserwatorskich (w przypadku nieruchomości podlegających ochronie konserwatorskiej).

4) Protokół z wizji w terenie (w przypadkach wymagających potwierdzenia stanu faktycznego w terenie dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu).

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 4 pkt 9, art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. W przypadku gdy nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu wniosek o wyrażenie zgody na najem, użyczenie lub dzierżawę części tej nieruchomości winien być złożony przed przewidywanym terminem zawarcia umowy tj. co najmniej 2 miesiące wcześniej.
 2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.