GS-51
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

Podgórze:

  • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
  • Patrycja Grochmal, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

Nowa Huta,

  • Maria Laska; pok. 209, tel.: (12) 616-9948
  • Jan Piecuch; pok. 209, tel.: (12) 616-9858

 

Śródmieście, Krowodrza:

  • Barbara Frączek; pok. 211, tel.: (12) 616-9857
  • Jan Kolasa; pok. 210, tel. (12) 616-9857

 

 

 

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków


Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Kierownik Referatu  Janusz Bubak: , tel. 12 616 9827

 

 

 

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek ( oryginał).

2) Aktualna mapa zasadnicza (w kolorze) z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

3) Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury).

4) W przypadku nieruchomości zabudowanej oświadczenie lub operat biegłego rewidenta potwierdzający, że budynek (budowla) został wzniesiony ze środków własnych wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury) ewentualnie nabył on nakłady związane z jego wzniesieniem.

5) Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury).

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
  1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  2. Wnioskodawca ponosi koszty: materiałów geodezyjno - kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

 Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.

W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)Wypis z rejestru gruntów oraz poświadczenia prawa własności.

2) Materiały geodezyjno – kartograficzne i wieczysto – księgowe.

3) Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych w szczególności:

- Wydziału Planowania Przestrzennego,

   w miarę potrzeby:

- Wydziału Kształtowania Środowiska,

- Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,

- Zarządcy drogi dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego,

 a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

4) Dokumenty dotyczące ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych praw.

5) Dokumentacja oględzin w terenie.

6) Operat podziału nieruchomości (w przypadku, gdy jest wymagany).

7) Operat szacunkowy.

8) Pozytywna opinia merytorycznej komisji Rady Miasta Krakowa do zadań, której należą zagadnienia dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym.

7) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

8) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

9) Protokół z rokowań.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741, z późn. zm.).

 Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa ( www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: