GS-50
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego


Załączniki do procedury:
Załącznik nr 1 do procedury GS-50.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

 Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,

 

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

Podgórze:

 • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Patrycja Grochmal, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

Nowa Huta:

 • Maria Laska; pok. 209, tel.: (12) 616-9948
 • Jan Piecuch; pok. 209, tel.: (12) 616-9858

 

Śródmieście, Krowodrza:

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel.: (12) 616-9857
 • Jan Kolasa; pok. 210, tel. (12) 616-9857

 

 Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania

Krowodrza:

 • Joanna Popiołek; pok. nr 221, tel.: (12) 616- 9876

 

Nowa Huta:

 • Agnieszka Kucała; pok. nr 223, tel.: (12)616-9874

Podgórze:

 • Danuta Skalska; pok. 223, tel.: (12) 616-9879

Śródmieście:

 • Agata Miś; pok. 221, tel.: (12) 61-9877

 Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 • Bartłomiej Popielak, pok. 106-A, tel.: (12) 616-9826

  

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek (oryginał).
 2. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury).
 3. Aktualna mapa zasadnicza (w kolorze) z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

 

 Forma załatwienia
 1. Umowa w formie aktu notarialnego.
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Raport z rejestru gruntów dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa.

2) Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto - księgowe.

3) Dokumentacja oględzin w terenie.

4) Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych:

 - Wydziału Planowania Przestrzennego

 w miarę potrzeby:

 - Wydziału Kształtowania Środowiska,

 - Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,

 - zarządcy drogi dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego

 oraz innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

5) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ujednolicenia terminów trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6) Protokół z rokowań.

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

 Podstawa prawna
 1. Art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Art.236 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Art. 35 ust.13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 4. Art. 34a ust. 2 ustawy o własności lokali.


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: