GS-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Wygaśnięcie trwałego zarządu


Sprawę załatwia
  • Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania

 

Śródmieście 

  • Jan Krauze, pok. 219, tel.: (12) 616-9822

 

Podgórze

  •  Magdalena Ulfig - Jawgiel, pok. 223, tel.: (12) 616-9880

 

Krowodrza 

  • Joanna Popiołek, pok. 219, tel.: (12) 616-9875

   

Nowa Huta 

  •  Agnieszka Kucała, pok. 223 te.: (12) 616-9874

 

 

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście

  • Alina Ornatowska: pok. 111, tel.: (12) 616 9835


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek /oryginał/.

2) Dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dodatkowo pisemna zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną /oryginał/.

 Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.

2) Postępowanie nie podlega opłatom.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna dot. wygaśnięcia trwałego zarządu (wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym).Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Poświadczenie prawa własności.

2) Kopia mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypis z ewidencji gruntów.

3) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

4) Decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa na podstawie której jednostka uzyskała trwały zarząd z mocy prawa /kopia/.

5) W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu pisemna zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

6) W miarę potrzeby opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

7) Dokumentacja z oględzin nieruchomości (w przypadkach wymagających potwierdzenia stanu prawnego w terenie).

8) Operat podziału nieruchomości (w przypadku gdy jest wymagany).

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu albo do Wojewody Małopolskiego w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 § 1 i 2, art. 127a oraz art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

 Podstawa prawna

1) Art. 46-47 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2) W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa zastosowanie mają również przepisy art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

 

 

 Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: