GS-47
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli w drodze bezprzetargowej


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury GS-47.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych

Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta:

 • Beata Ptaszek, pok. 112, tel. 12 616 9836
 • Agnieszka Kruczek, pok. 109, , tel. 12 616 9833
 • Marta Kubica - Lewandowska, pok. 112, tel. 12 616 9836
 • Sylwia Błażej, pok. 104, tel. 12 616 9920Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 • Alina Ornatowska; pok. nr 111, tel.: (12) 616-9835


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek współwłaściciela lub współwłaścicieli o sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w nieruchomości /oryginał /.
 2. Pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do pokrycia kosztów przeprowadzonego postępowania, tj. sporządzenia operatu szacunkowego oraz
 3. o zobowiązaniu się wnioskodawcy do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z umową sprzedaży udziału Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa (załącznik do procedury) /oryginał/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym; jak również uprawniony pracownik Wydziału Skarbu Miasta.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej  - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzonego postępowania, tj. sporządzenia operatu szacunkowego oraz do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z umową sprzedaży udziału Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.


Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Odpis, ręczny wypis lub komputerowy wydruk księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Raport z rejestru gruntów.
 3. Opinie innych komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzedzona opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 5. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.
 6. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaściciel w drodze bezprzetargowej w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa.
 7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli w drodze bezprzetargowej.
 8. Protokół z rokowań.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. W przypadku nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków – art. 37 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 9 ust. 2 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków tekst jednolity – (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).
 2. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa – art. 37 ust. 2 pkt. 9 oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: