GS-46
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Żądanie zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej od ceny sprzedaży bonifikaty po jej waloryzacji


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

 

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami

  • Wioletta Krzemińska, pok. 2, tel. (12) 616 9864,
  • Agnieszka Kosztyła, pok. 2, tel. (12) 616 9864
  • Małgorzata Kwiecień, pok.2, tel. (12) 616 9904,
  • Agnieszka Latos pok. 2, tel.: 912) 616 9863,
  • Sabina Hrynkiewicz - pok. 2, tel.: 912) 616 9904,

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Akt notarialny zbycia lokalu mieszkalnego uprzednio nabytego od Gminy Miejskiej Kraków /oryginał lub uwierzytelniona kopia /oraz (lub)
2) Akt notarialny nabycia innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.


Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą rawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

 Opłaty

Nie dotyczyForma załatwienia
  1. Pisemne wezwanie do zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, a następnie windykacja przedmiotowej kwoty lub 
  2. Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w przypadku stwierdzenia okoliczności określonych w art.68 ust. 2a i 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami (pisemne powiadomienie lub adnotacja w zweryfikowanych aktach sprawy).


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Wydział Skarbu Miasta po powzięciu wiadomości o wystąpieniu przypadku, który uzasadnia żądanie zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji przeprowadza niezbędne postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia istnienia ku temu przesłanek ustawowych, w szczególności:

a) przeprowadza badanie ksiąg wieczystych,
b) uzyskuje niezbędne informacje,
c) ustala adresy zobowiązanych we współpracy z odpowiednimi jednostkami,
d) wzywa zobowiązanych do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek określonych w art. 68 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zwalniających od obowiązku zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji oraz złożenia niezbędnych wyjaśnień.

2) Po ustaleniu i potwierdzeniu - w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego - istnienia przesłanek do zwrotu udzielonej bonifikaty Wydział Skarbu Miasta:

a) występuje do zobowiązanego z żądaniem zapłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji w formie pisemnego wezwania z wyznaczonym 30 - dniowym terminem zapłaty, licząc od dnia jego doręczenia. Waloryzacja dokonywana jest w ten sposób, że wysokość ustalonego zobowiązania pieniężnego podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zobowiązanie powstało, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty,

b) odstępuje od żądania, o którym mowa w pkt 2a w przypadku gdy zachodzą okoliczności wymienione w art. 68 ust. 2a i 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami wyłączające obowiązek żądania zwrotu bonifikaty.

3) W sytuacji gdy nie jest możliwe skuteczne doręczenie zobowiązanemu do zwrotu bonifikaty wezwania do zapłaty, o którym mowa w pkt 2a, w szczególności z uwagi na niemożność ustalenia aktualnego miejsca jego zamieszkania lub miejsca stałego pobytu, Wydział Skarbu Miasta występuje do Zespołu Radców Prawnych celem złożenia do sądu wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, a następnie wytoczenia powództwa o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji.


4) Odpis wezwania, o którym mowa w pkt 2a przesyła się jednocześnie do Wydziału Podatków i Opłat celem dalszego procedowania postępowania o zwrot bonifikaty zgodnie z Instrukcją w zakresie windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa wprowadzoną zarządzeniem Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.01.2019 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

 

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

Art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: