GS-43
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

INFOLINIA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA: (12) 616 9956.

 

 

Wydział Sakrbu Miasta ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Opłat dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

 

 

Nowa Huta 

 

 • Mariola Kacperczyk - Kopeć: pok. 418, tel.: (12) 616-9938
 • Wojciech Płazak: pok. 418,tel.: (12) 616-5678
 • Katarzyna Jaskólska, pok. 316, tel. (12) 616-9899
 • Maria Balicka - Bożek, pok. 418, tel. (12) 616-9937
 • Anna Sołtysik, pok. 415 tel. (12) 616 5678
 • Agnieszka Obrzut, pok. 415, tel. (12) 616-5678

  

 

Podgórze:

 

 • Agnieszka Micuła, pok. 315, tel.: (12) 616-9897
 • Dariusz Staniszewski, pok. 315, tel.: (12) 616-5679
 • Kinga Dybaś, pok. 315, tel.: (12) 616- 9907
 • Aleksandra Najdek, pok. 315, tel. (12) 616-5679

  

 

Śródmieście:

 

 • Magdalena Fryda, pok. 318 tel.: (12) 616-9902
 • Grzegorz Kolano, pok. 108, tel.: (12) 616-9865
 • Paweł Baka, pok. 318, tel. (12) 616-9908
 • Agnieszka Najda, pok. 316, tel. (12) 616-9898

 

 

Krowodrza:

 

 • Anna Szumera, pok. 314, tel. (12) 616-9853
 • Danuta Kapcia, pok. 314, tel.:(12) 616-9851
 • Mateusz Folga, pok. 314, tel. (12) 616-9851
 • Miriam Masłowska, pok. 314, tel. (12) 616-9898

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

 


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Osoby fizyczne:

a) pisemny wniosek o przyznanie bonifikaty, zawierający oświadczenie wnioskodawcy o:

- stałym zamieszkiwaniu na nieruchomości objętej wnioskiem oraz osobach tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z wnioskodawcą,

- źródłach osiąganych dochodów,

- niewykorzystywaniu nieruchomości objętej wnioskiem do prowadzenia działalności gospodarczej,

zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury, podpisany przez:

- właściciela,

- co najmniej jednego ze współwłaścicieli w sytuacji, gdy właścicielami gruntu są małżonkowie, a nieruchomość jest objęta wspólnością ustawową małżeńską,

- przedstawiciela ustawowego w sytuacji, gdy właścicielem jest osoba niepełnoletnia bądź całkowicie ubezwłasnowolniona;

b) dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który bonifikata ma być udzielona:

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osób aktywnych zawodowo, osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia, osób pobierających emeryturę/rentę, pełnoletnich osób uczących się lub

- inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej;

c) kopia dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe, jeżeli dokument ten nie znajduje się w aktach sprawy.

 

2) Spółdzielnia mieszkaniowa:

a) pisemny wniosek podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni;

b) oświadczenie złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania spółdzielni zawierające listę lokali mieszkalnych objętych wnioskiem wraz z powierzchną użytkową każdego z tych lokali oraz powierzchnią użytkową przynależnego udziału w budynku mieszkalnym, którego dotyczy wniosek – dla każdego budynku objętego wnioskiem;

c) oświadczenia osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych: o ilości osób tworzących gospodarstwo domowe oraz zamieszkujących na nieruchomości objętej wnioskiem, źródłach osiąganych dochodów, stałym zamieszkiwaniu na nieruchomości objętej wnioskiem, niewykorzystywaniu lokalu objętego wnioskiem do prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego.

 Opłaty
 1. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia
 1. Pisemna zgoda na udzielenie 98 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wyrażona przez osoby upoważnione w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa do jej udzielania;
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Komunikat ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.) o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni rok, poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona – pobierany przez Wydział Skarbu Miasta z ww. Dziennika w celu ustalenia wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia, w oparciu o które przyznawana jest bonifikata.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

 Podstawa prawna
 1. Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540 oraz z 2019 r. po. 270);
 2. Uchwała Nr IX/155/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 2345).

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców,
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

 

1) Terminy składania wniosków:

 • 29 lutego 2020 roku - za rok 2019,
 • 31 marca danego roku – za lata następne.

 

2) Wnioski dotyczące spółdzielczego prawa do lokalu należy składać za pośrednictwem właściwej spółdzielni mieszkaniowej.

 

3) Dochodem jest średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona. Dochodem w rozumieniu ww. uchwały są wszelkie przychody po odliczeniu:

a) kosztów ich uzyskania:

b) składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu;

c) świadczeń, zapomóg, zasiłków i dodatków, które nie są uznawane za dochód przez przepisy o dodatkach mieszkaniowych, tj.:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „500+”,
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze,
 • dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

 

4) Jeżeli właściciel zwróci się do Wydziału Skarbu Miasta z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie w roku, w którym otrzymał bonifikatę dochodową, opłata jednorazowa obliczana jest bez uwzględniania bonifikaty dochodowej.

 

5) Wnioski o bonifikatę od opłat należnych za rok 2019, złożone na formularzach wniosków o bonifikatę od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (procedura GS-6), traktowane są jak niekompletne wnioski o bonifikatę w rozumieniu niniejszej

procedury. Wnioskodawcy zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

 

6) Dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów niniejszego postępowania dokumentów znajdujących się w aktach Wydziału Skarbu Miasta oraz informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez jednostki Urzędu Miasta Krakowa, w tym raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), jak również informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl.

 

7) Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 61 69 956 bądź w punkcie informacyjnym w holu na paterze budynku Wydziału Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29.

 

8) Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez tut. Urząd w celu realizacji usługi opisanej w niniejszej procedurze.

 

Informujemy, że:

Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 553) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Renata Woyciechowska.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: