GS-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej


Sprawę załatwia

 

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

 

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i UżytkowaniaReferat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania

 

 

Śródmieście 

  • Jan Krauze, pok. 219, tel.: (12) 616-9822

 

Podgórze

  •  Magdalena Ulfig - Jawgiel, pok. 223, tel.: (12) 616-9880

 

Krowodrza

  •  Joanna Popiołek, pok. 219, tel.: (12) 616-9876

 

Nowa Huta

   

  • Agnieszka Kucała pok. 223 tel.: (12) 616-9874

 

  


Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

  • Karolina Raczek, pok. 106-A, tel.: (12) 616-9826


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd z określeniem celu, na jaki ma być wykorzystywana /oryginał/.

2) Statut jednostki /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

3) W przypadku złożenia wniosku o oddanie w trwały zarząd nieruchomości niezabudowanej, w celu realizacji inwestycji dokumenty potwierdzające możliwość, ze względów przestrzennych, realizacji planowanego zamierzenia /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

4) W przypadku wniosku o oddanie części nieruchomości w trwały zarząd mapa z zaznaczeniem terenu objętego wnioskiem i określeniem wnioskowanej powierzchni nieruchomości (budynek, działka) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym a także instytucja, która dokument wydała.

 Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

2) Ustanowienie trwałego zarządu jest odpłatne.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie jej wartości, poprzez sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadkach szczególnych opłat nie ustala się - art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 64b ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna (wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym).Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Poświadczenie prawa własności nieruchomości.

2) Kopia mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypis z ewidencji gruntów.

3) W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu opinia komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa sprawującej nadzór nad wnioskodawcą.

4) Opinie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności:

 - Wydziału Planowania Przestrzennego,

w miarę potrzeby:

 - Wydziału Gospodarki Komunalnej,

 - Wydziału Kształtowania Środowiska,

 - zarządcy drogi dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego,

-  służb konserwatorskich, dla nieruchomości podlegających ochronie konserwatorskiej,

a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

5) Dokumentacja z oględzin nieruchomości.

6) Operat podziału nieruchomości (w przypadku gdy jest wymagany).

7) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości (w przypadku gdy jest wymagany).

 

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu albo do Wojewody Małopolskiego w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 § 1 i 2, art. 127a oraz art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

 Podstawa prawna

Art. 18, 43-45, 82-91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów i wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), wydruków statutu jednostki organizacyjnej (wnioskodawcy) dostępnych na stronie www.bip.krakow.pl bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: