GS-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania

 

 

Śródmieście

 • Jan Krauze, pok. 219, tel.: (12) 616-9822

Podgórze

 • Magdalena Ulfig - Jawgiel, pok. 223, tel.: (12) 616-9880

Krowodrza 

 • Joanna Popiołek, pok. 219, tel.: (12) 616-9876

 

Nowa Huta 

 

 • Agnieszka Kucała pok. 223 tel.: (12) 616-9874

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 

 • Karolina Raczek, pok. 106-A, tel.: (12) 616-9826

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd z określeniem celu, na jaki ma być wykorzystywana /oryginał/.

2) Statut jednostki /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

3) W przypadku złożenia wniosku o oddanie w trwały zarząd nieruchomości niezabudowanej, w celu realizacji inwestycji dokumenty potwierdzające możliwość ze względów przestrzennych, realizacji planowanego zamierzenia /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

4) W przypadku wniosku o oddanie części nieruchomości w trwały zarząd mapa ewidencyjna z zaznaczeniem terenu objętego wnioskiem i określeniem wnioskowanej powierzchni nieruchomości (budynek, działka) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

 

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym a także instytucja, która dokument wydała.

 Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.

 2) Ustanowienie trwałego zarządu jest odpłatne.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie jej wartości, poprzez sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadkach szczególnych opłat nie ustala się - art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o systemie oświaty oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna (wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym oraz wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych).Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Poświadczenie prawa własności nieruchomości.

2) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów lub raport z ewidencji gruntów.

3) Wypis z ewidencji gruntów lub raport z ewidencji gruntów.

4) W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków opinie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności:

 •  Biura Planowania Przestrzennego,
 •  Wydziału Edukacji (jednostki oświatowe),
 •  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (placówki systemu opieki społecznej),
 •  Biura ds. Ochrony Zdrowia (jednostki opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne)
 •  Wydziału Gospodarki Komunalnej
 •  Wydziału Kształtowania Środowiska
 •  Zarządu Dróg Miasta Krakowa,

5) Protokół z wizji w terenie.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Wojewody Małopolskiego w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji i wniesienia skargi do sadu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 § 1 i 2, art. 127a oraz art. 129 § 1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego).

 Podstawa prawna

Art. 43-45, 82-91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.