GS-32
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie odszkodowania


Załączniki do procedury:
załącznik do procedury GS-32

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości

 


Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta

 • Anna Kieć, pok. 313, tel. 12 616 9893
 • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 9895
 • Ewelina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 9947
 • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 9912
 • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 9895
 • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 9892

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o wywłaszczenie nieruchomości (zawiadomienie o zamiarze realizacji celu publicznego) zawierający następujące informacje określające:
  - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
  - cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
  - powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
  - dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
  - właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze gruntów,
  - osobę, której przysługują ograniczone prawa do nieruchomości,
  - nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje,
  - inne okoliczności istotne w sprawie,
 2. Dokumenty z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości.
 3. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości.
 5. Pełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
 6. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 5 zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.
 7. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
 8. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna.
2) Wniosek do Wojewody Małopolskiego o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od załatwienia sprawy w przypadku, gdy stroną postępowania jest Gmina Miejska Kraków.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Protokół z rozprawy administracyjnej.
2) Operat szacunkowy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).Podstawa prawna

Art. 112 - art. 119, art. 122a oraz art. 128 - art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego. Wszczęcie postępowanie z urzędu może nastąpić na skutek zawiadomienia złożonego przez podmiot, który zamierza realizować cel publiczny.
Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość została wywłaszczona na rzecz tej jednostki.
W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji, udziela podmiotowi, który będzie realizował cel publiczny, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiałaby realizację celu publicznego, na który nieruchomość została wywłaszczona. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na wniosek osoby wywłaszczonej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego przez organ I instancji w decyzji o wywłaszczeniu. Zapłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 50 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o kwotę wypłaconej zaliczki. W przypadku uchylenia decyzji o wywłaszczeniu lub stwierdzenia nieważności decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości, osoba której wypłacono zaliczkę lub jej spadkobierca są zobowiązani do zwrotu zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu o ile nie przysługuje im uprawnienie z tytułu art. 122a.
Zgodnie z art. 122a ustawy o gospodarce nieruchomościami - jeżeli cel publiczny został zrealizowany, a postępowanie wywłaszczeniowe nie zostało zakończone wydaniem ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nabyciu praw na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przed wszczęciem postępowania wyznacza dwumiesięczny termin do zawarcia umowy. Po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy odszkodowanie ustala się wg przepisów rozdziału 5 ustawy.