GS-31
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Wydawanie na wniosek zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 


INFOLINIA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA: (12) 616 9956.grunty Gminy Miejskiej Kraków

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

 

Nowa Huta

 

 • Mariola Kacperczyk - Kopeć: pok. 418, tel.: (12) 616-9938
 • Wojciech Płazak: pok. 418,tel.: (12) 616-5678
 • Katarzyna Jaskólska, pok. 316, tel. (12) 616-5653
 • Maria Balicka - Bożek, pok. 418, tel. (12) 616-9937
 • Anna Sołtysik, pok. 415 tel. (12) 616 5678
 • Agnieszka Obrzut, pok. 415, tel. (12) 616-5678

 

Podgórze:

 

 • Agnieszka Micuła, pok. 315, tel.: (12) 616-9897
 • Dariusz Staniszewski, pok. 315, tel.: (12) 616-5679
 • Kinga Dybaś, pok. 315, tel.: (12) 616- 9907
 • Aleksandra Citak, pok. 315, tel. (12) 616-5679

 

Śródmieście:

 

 • Magdalena Fryda, pok. 318 tel.: (12) 616-9902
 • Grzegorz Kolano, pok. 318, tel.: (12) 616-9902
 • Paweł Baka, pok. 318, tel. (12) 616-9908
 • Agnieszka Najda, pok. 316, tel. (12) 616-9828

 

Krowodrza:

 

 • Anna Szumera, pok. 314, tel. (12) 616-9853
 • Danuta Kapcia, pok. 314, tel.:(12) 616-9851
 • Mateusz Folga, pok. 314, tel. (12) 616-9851

 

 

 

grunty Skarbu Państwa

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Skarbu Państwa

 

 

 

Śródmieście:

  

 • Elżbieta Michałów, tel.: (12) 616-9945
 • Kinga Piwowarczyk, tel.: (12) 616-9870

 

Krowodrza:

 

 • Weronika Puto, tel.: (12) 616-9944

 

Podgórze:

 

 • Jolanta Mikołajewska, tel.: (12) 616-9946
 • Marcelina Komenda, tel. (12) 616-9941

 

Nowa Huta

 

 • Elżbieta Wiśniowska, tel.: (12) 616-9896
 • Marcelina Komenda, tel. (12) 616-9941

 

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek o:

- wydanie w terminie 4 miesięcy zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (załącznik nr 1). W przypadku, gdy zaświadczenie dotyczy gruntu związanego z lokalem, którego odrębna własność będzie ustanowiona, wniosek składa właściciel budynku, w którym ten lokal się znajduje (spółdzielnia mieszkaniowa, deweloper)

albo

- wydanie w terminie 30 dni zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu wraz z uzasadnieniem [załącznik nr 2 do procedury] – w przypadku gdy wydanie zaświadczenia uzasadnione jest potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo uzasadnione jest potrzebą właściciela gruntu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

2) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł od każdego zaświadczenia.

3) Ostateczne zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest ono wymagane.

4) Jeżeli właściciel nieruchomości jest zainteresowany otrzymaniem informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z wnioskiem o udzielenie bonifikaty [załącznik nr 3 do procedury]. Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty niepodlega opłacie skarbowej.

5) w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy w treści wniosku [załącznik nr 1, 2 i 3 do procedury] oświadczyli, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (przez co należy rozumieć także wynajmowanie lokalu), należy dodatkowo przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 5a.

 

UWAGA ! Dodatkowe dokumenty wymagane od osób wykorzystujących lokal/nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej:

 

W przypadku, gdy wnioskodawca w treści wniosku [załącznik nr 1, 2 lub 3 do procedury] oświadczy, że lokal/nieruchomość jest wykorzystywany/a do prowadzenia działalności gospodarczej, zastosowanie znajduje przepis art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.).Zgodnie z treścią ww. artykułu, przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Przywołana ustawa za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu (art. 14 ust. 1 ustawy).

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot - zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji/rejestru lub też bez formalnego wpisu do rejestru, jak i spółka prawa handlowego, spółka cywilna, spółdzielnia socjalna, spółdzielnia mieszkaniowa, stowarzyszenie, fundacja, instytucja kultury - jeżeli faktycznie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, czyli oferuje produkty lub usługi na rynku, w tym także wynajmuje lokal/nieruchomość. Przedsiębiorcą jest zatem podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.), art. 1 załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).

 

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się przez przedsiębiorcę o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc de minimis:

1) formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis [załącznik nr 4 do procedury],

2) zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie przedsiębiorca otrzymał w roku podatkowym, w którym składa wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych

albo

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie [załącznik nr 5 do procedury].

 Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej, w kwocie 50 zł od każdego zaświadczenia o przekształceniu - zgodnie z częścią II pkt 20a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1) Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo własności tego gruntu.

2) W przypadku, gdy prawo użytkowania wieczystego gruntu nie podlega przekształceniu w prawo własności – postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o przekształceniu.

3) W przypadku przedsiębiorcy, który złożył wiosek w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej

– dodatkowo: zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

4) W przypadku przedsiębiorcy, który złożył wiosek w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, w razie przekroczenia limitu 200 000,00 euro pomocy de minimis udzielonej w ostatnich 3 latach

– dodatkowo: decyzja o dopłacie do wysokości wartości rynkowej nieruchomości.

5) Informacja o wysokości opłaty jednorazowej.

 Termin załatwienia

1) 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wydanie zaświadczenia - jeżeli jest on uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą właściciela gruntu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

2) 4 miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku o wydanie zaświadczenia.

3) 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak

 

Dokumenty i informacje, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu


1) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i ogólnej liczbie lokali znajdujących się w budynku posadowionym na gruncie objętym wnioskiem – pochodząca z dokumentów lub danych, będących w posiadaniu Wydziału Skarbu Miasta bądź uzyskanych od administratorów budynków;

2) Informacja opisowo-graficzna z mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów z systemu ISDP lub GEO-INFO Mapa (ZSOZ), z naniesioną lokalizacją budynków i budowli na gruntach objętych wnioskiem;

3) Wydruk z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej;

4) Wydruk z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej;

5) Wypis z kartoteki budynku pochodzącej z ewidencji budynków;

6) Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej;

7) Informacja o cudzoziemcach, będących właścicielami lokali lub budynków posadowionych na gruncie, w odniesieniu do których wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości;

8) Zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, jeżeli jednym z dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntu, którego dotyczy wniosek jest cudzoziemiec, w odniesieniu do którego wymagane jest zezwolenie wydawane na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

9) Decyzja o oddaniu budynku do użytkowania;

10) Dokumenty złożone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r.

11) Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości dopłaty do wartości rynkowej nieruchomości.

 

 Tryb odwoławczy

1) Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do:

- Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

albo

- Wojewody Małopolskiego, w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

2) Wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia w formie decyzji, wniesiony do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością i okresem wnoszenia opłaty;

3) Odwołanie od decyzji o dopłacie do wysokości wartości rynkowej nieruchomości, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do:

- Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w przypadku gruntów stanowiących do dnia przekształcenia własność Gminy Miejskiej Kraków

albo

- Wojewody Małopolskiego, w przypadku gruntów stanowiących do dnia przekształcenia własność Skarbu Państwa.

4) wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1)W siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 - punkt informacyjny zlokalizowany w holu na parterze budynku.

2) Infolinia nr (12) 616 99 56.

3) Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy stan prawny danej nieruchomości wymaga dodatkowej analizy bądź gdy do przekształcenia wymagane są dokumenty wydawane przez inne organy.

4) W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się o wydanie zaświadczeń o przekształceniu udziałów w gruncie, związanych z więcej niż jednym lokalem, zaświadczenia są wydawane osobno dla każdego z udziałów związanych z tymi lokalami. Opłatę skarbową w wysokości 50 zł należy uiścić od każdego wydanego zaświadczenia.

5) Realizacja wniosków następuje przy wykorzystaniu m.in. dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, jak również informacji:

- o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych pod adresem: www.ms.gov.pl,

- uzyskanych z bazy przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej dostępnej pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl,

- uzyskanych z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: