GS-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania

 

 

Śródmieście

  • Jan Krauze, pok. 219, tel.: (12) 616-9822

Podgórze

  • Magdalena Ulfig- Jawgiel, pok. 223, tel.: (12) 616-9880

Krowodrza 

  • Joanna Popiołek, pok. 219, tel.: (12) 616-9876

 

Nowa Huta 

 

  • Agnieszka Kucała, pok. 223 te.: (12) 616-9874

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

  • Bartłomiej Popielak: pok. nr: 106-A, tel.: 012-616-9826


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemne wnioski: jednostki organizacyjnej będącej trwałym zarządcą o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu oraz jednostki organizacyjnej o przekazanie w trwały zarząd /oryginał/.

2) Statut jednostki organizacyjnej wnioskującej o przekazanie w trwały zarząd /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

3) Dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dodatkowo pisemne zgody organów nadzorujących jednostki organizacyjne /oryginał/.

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym a także instytucja, która dokument wydała.

 Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

2) Ustanowienie trwałego zarządu jest odpłatne.

 

W przypadkach szczególnych opłat nie ustala się - art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 64b ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna (wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym).Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Poświadczenie prawa własności.

2) Kopia mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypis z ewidencji gruntów.

3) Decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa na podstawie której jednostka uzyskała trwały zarząd z mocy prawa.

4) W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu opinie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa sprawujących nadzór nad jednostkami będącymi trwałymi zarządcami.

5) W miarę potrzeby opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych, tj.:

- Wydziału Planowania Przestrzennego,

- Wydziału Gospodarki Komunalnej,

- Wydziału Kształtowania Środowiska,

- zarządcy drogi dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego,

- służb konserwatorskich, dla nieruchomości podlegających ochronie konserwatorskiej,

a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych

6) Dokumentacja z oględzin nieruchomości.

7) Operat podziału nieruchomości (w przypadku gdy jest wymagany).

8) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości (w przypadku gdy jest wymagany).

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu albo do Wojewody Małopolskiego w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 § 1 i 2, art. 127a oraz art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

 Podstawa prawna

Art. 18, 48, 49, 82 – 91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców,
  2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl


Pisemny wniosek należy złożyć w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29.Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów i wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), wydruków statutu jednostki organizacyjnej (wnioskodawcy) dostępnych na stronie www.bip.krakow.pl bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.