GS-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania

 

 

Śródmieście

  • Jan Krauze, pok. 219, tel.: (12) 616-9822

Podgórze

  • Magdalena Ulfig- Jawgiel, pok. 223, tel.: (12) 616-9880

Krowodrza 

  • Joanna Popiołek, pok. 219, tel.: (12) 616-9876

 

Nowa Huta 

 

  • Agnieszka Kucała, pok. 223 te.: (12) 616-9874

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

  • Bartłomiej Popielak: pok. nr: 106-A, tel.: 012-616-9826


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemne wnioski: jednostki organizacyjnej będącej trwałym zarządcą o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu oraz jednostki organizacyjnej o przekazanie w trwały zarząd /oryginał/.

2) Statut jednostki organizacyjnej wnioskującej o przekazanie w trwały zarząd /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

3) Dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dodatkowo pisemna zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną /oryginał/.

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym a także instytucja, która dokument wydała.Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.

2) Ustanowienie trwałego zarządu jest odpłatne.

W przypadkach szczególnych opłat nie ustala się - art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o systemie oświaty oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna (wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym oraz wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych).Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Poświadczenie prawa własności.

2) Decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa na podstawie której jednostka uzyskała trwały zarząd z mocy prawa.

3) Kopia mapy ewidencyjnej gruntów lub raport z ewidencji gruntów.

4) W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu opinie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa sprawująca nadzór nad jednostkami będącymi trwałymi zarządcami.

5) Protokół z wizji w terenie.

 

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

1) Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

2) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

3) Opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzedzona opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków w przypadku nieruchomości podlegających ochronie konserwatorskiej.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie:

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu

lub do Wojewody Małopolskiego w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

Art. 48 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców,
  2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl


Pisemny wniosek należy złożyć w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29.Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych

w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.