GS-26
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Nabywania Nieruchomości do Zasobu Gminy Miejskiej Kraków


Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 • Sylwia Warysz, pok. 411: tel. (12) 616- 9918
 • Stanisława Skoczyńska, pok. 411, tel.:(12) 616- 9882
 • Edyta Abramowicz, pok. 414, tel. (12) 616 9951
 • Tomasz Suder, pok. 414, tel.: (12) 616- 9885
 • Magdalena Mitka, pok. 414, tel.: (12) 616- 9881
 • Mariusz Żurek, pok. 414, tel.:(12) 616- 9915
 • Bożena Marchewka - Snopkowska, pok. 411, tel. (12) 616 9935

 


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek o nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków zawierający następujące informacje:                            

 • aktualne oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów,                                                      
 • położenie nieruchomości /oryginał/.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.

W przypadku braku zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Miejską Kraków – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Wypis z rejestru gruntów.

2) Opinie merytorycznych komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

3) Opinia właściwego zarządcy drogi dla nieruchomości przylegającej lub wchodzącej w skład pasa drogowego:

- Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

4) Protokół z badania księgi wieczystej /odpis z księgi wieczystej/.

5) Materiały geodezyjno – kartograficzne.

6) Operat szacunkowy nieruchomości.

7) Protokół z negocjacji cenowych.

8) Informacja wraz z wykazem nieruchomości opiniowana przez komisje merytoryczne Rady Miasta Krakowa w przypadku nabywania nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Kraków i na inne cele (za wyjątkiem celów publicznych i zadań własnych Miasta).

9) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w przypadku nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

10) W przypadku nabywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków dodatkowo Zarządzenie Wojewody Małopolskiego.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa tekst jednolity – ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).


Dostępność procedury

1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)Informacje dodatkowe dla klienta
 1. W przypadku braku możliwości nabycia w drodze umowy cywilno-prawnej Prezydent Miasta Krakowa występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego (dla nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne).
 2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: