GS-23
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę (z wyłączeniem dzierżawy targowisk, terenów zarządzanych przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz pasów drogowych)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29,

nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności

 

Krowodrza

 • Iwona Gierczak, pok. nr 309, tel.: 12 616 9888
 • Agnieszka Michalik, pok. nr 309, tel.: 12 616 9888

Nowa Huta

 • Elżbieta Drzymała, pok. nr 308A, tel.: 12 616 9889
 • Lidia Wojtas, pok. nr 308A, tel.: 12 616 9889
 • Małgrzata Kalęba - Wędzina pok. nr 308A, tel.: 12 616 9983

Podgórze

 • Małgorzata Kurbiel, pok. nr: 310, tel.: 12 616 9886
 • Sylwia Grela, pok. nr 310, tel.: 12 616 9886

Śródmieście

 • Joanna Kamińska, pok. nr 308, tel.: 12 616 9891
 • Magdalena Stobierska, pok. nr 308, tel.: 12 6161 9891

nieruchomości Skarbu Państwa  

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście

 • Ewa Chmielewska-Bielecka, pok. nr 218, tel.: 12 616 9903
 • Agnieszka Gątarska - Kruczek, pok. nr 218, tel.: 12 616 9903

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)         Pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę, zawierający następujące informacje:

-     dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej - nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

-     oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów,

-     położenie nieruchomości,

-     powierzchnię dzierżawy (w przypadku części działki),

-     cel dzierżawy,

Załączniki do wniosku:

1)        Mapa ewidencyjna wydana przez Wydział Geodezjiz  zaznaczonym zakresem przedmiotu dzierżawy /uwierzytelniona kopia/.

2)        W przypadku planowanej inwestycji mapa sytuacyjno-   wysokościowa
z naniesioną lokalizacją nieruchomości wnioskowanej do dzierżawy /uwierzytelniona kopia/.

3)        W przypadku zawierania umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których wzniesione są obiekty z nakładów poniesionych przez  wnioskodawcę lub jego poprzednika prawnego

-          potwierdzenie prawa wnioskodawcy do nakładów poniesionych na wybudowanie obiektu (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, potwierdzenie nabycia spadku) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,

-          ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub ostateczna decyzja
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

4)        W przypadku braku decyzji, o których mowa w pkt. 3 – odpowiednio dla  obiektów wzniesionych:

-           przed dniem 1 marca 1975 r. – pisemne oświadczenie strony o terminie wybudowania obiektu bez wymaganych pozwoleń,

-          w okresie po 1 marca 1975 r. decyzja orzekająca, że wykonane roboty budowlane bez zgody właściwego organu administracyjnego zostały doprowadzone do stanu zgodnego z prawem odpowiednio w oparciu
o przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. lub przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., a wydana przez właściwy – w dacie jej wydania – rzeczowo i miejscowo
w zakresie nadzoru budowlanego organ administracji publicznej /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

                  Możliwe jest zawarcie umowy dzierżawy, w której dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania w/w dokumentu w zakreślonym przez mydzierżawiającego terminie.

5)        W przypadku wniosku o dzierżawę terenu pod lokalizację obiektu, jeśli dla danego obszaru brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego – ostateczna decyzja o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z  oryginałem/.

6)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do  zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osob .

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzanych operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości, wznowienia granic.


Forma załatwienia

Umowa dzierżawy nieruchomości.

W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)     Protokół z wizji w terenie.

2)     Protokół z badania księgi wieczystej /odpis z księgi wieczystej/.

3)     Opinie Wydziałów / Biur Urzędu Miasta Krakowa:

-        Wydziału Kształtowania Środowiska,

-        Biura Planowania Przestrzennego,

-        Wydziału Spraw Administracyjnych – w przypadku, gdy nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie placu targowego, terenów zarządzanych przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz
w przypadku wszczęcia nowych postępowań dotyczących lokalizacji obiektów i w miarę potrzeby innych właściwych merytorycznie w danej sprawie.

4)     Opinia Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

5)     Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

6)     Opinia Plastyka Miasta – w sprawach dotyczących nieruchomości zabudowanych bądź planowanych do zabudowy obiektami kubaturowymi przeznaczonymi do użytkowania na cele: handlowo-usługowo-gastronomiczne.

7)     W przypadku postępowań w obszarze uznanym za szczególnie chroniony opinia właściwych służb konserwatorskich.

8)     W przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym opinie innych merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz właściwych instytucji branżowych.

9)     Potwierdzenie, iż wnioskodawca/klient posiada uregulowane zobowiązania finansowe z tytułu bezumownego korzystania oraz z tytułu czynszu dzierżawnego z nieruchomości objętej wnioskiem.

10) Zgoda Wojewody Małopolskiego, w przypadku zawierania umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

11) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1) Art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2) W przypadku nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków:

- Art. 4 pkt 9 i 9b1, art. 13 ust. 1, art. 18, art. 25 ust.1, art. 35 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

- Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków tekst jednolity – (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).

- Zarządzenie Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, z późn. zm.

- Zarządzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa, z późn. zm.

3) W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa:

- Art. 4 pkt 9 i 9b1, art. 11, art. 13 ust. 1, art. 18, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

- Zarządzenie Nr 2658/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, z późn. zm.

4) Zarządzenie Nr 325/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego ograniczonego i nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub będących w jej użytkowaniu wieczystym oraz nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów (jeżeli przedmiotem wniosku jest część działki, wnioskodawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego fragmentu na mapie).
 2. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych.
 3. Dopuszcza się możliwość wezwania wnioskodawcy do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzasadnionych indywidualnym charakterem sprawy.
 4. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przedłożenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sytuacjach wniosków dot. dzierżawy terenu pod lokalizację wiat i altan śmietnikowych oraz w innych uzasadnionych gospodarczo przypadkach, obligując jednocześnie wnioskodawców w umowie dzierżawy do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.