GS-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

 

Referat Zbywania Lokali

 

Krowodrza:

 

 • Jarosław Buczek: pok. 214, tel. 12 616 9867
 • Bernadeta Wojas: pok. 214, tel. 12 616 9867

 

Nowa Huta:

 

 • Beata Wątor: pok. 217, tel. 12 616 9926
 • Bartosz Podstolak: pok. 217, tel. 12 616 9871
 • Anna Leszczyńska: pok. 217, tel. 12 616 9871

 

Podgórze:

 

 • Elżbieta Bednarz: pok. 213, tel. 12 616 9852

 

Śródmieście:

 

 • Marta Maśnica: pok. 216, tel. 12 616 9868
 • Joanna Polak: pok. 216, tel. 12 616 9868

 

 

 

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta

 

 • Martyna Rykała: pok. 106, tel. 12 616 9825

 

 

 

 

 


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/IDZ

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, złożony do dnia 31.12.2016 r. w Zarządzie Budynków Komunalnych dla którego rozpatrywania niezbędne jest uzyskanie z Wydziału Mieszkalnictwa potwierdzenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

2) Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny najemcy do zajmowanego lokalu tj. umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony a w sprawach niewymagających wydania skierowania do zawarcia aneksu do umowy najmu pismo Wydziału Mieszkalnictwa potwierdzające aktualność tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz określające okoliczności nawiązania najmu (np. w trybie prezydenckim zamiany lokali, uzyskania lokalu zamiennego.)

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowany jest lub zamieszkuje małżonek (dotyczy sytuacji, gdy małżonkowie mają różne adresy zameldowania/zamieszkania).

4) W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w okresie najmu lokalu mieszkalnego - dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy. W przypadku orzeczonej sądownie separacji lub rozwodu najemca winien dołączyć do wniosku prawomocne orzeczenie sądu orzekające o rozwodzie lub separacji. Potwierdzenie stosownym wydrukiem z aplikacji ELUD zgonu bądź zawarcia związku małżeńskiego najemcy/współnajemcy/współmałżonka nie wymaga przedkładania aktu zgonu lub aktu małżeństwa.

5) Oświadczenie dotyczące danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w tym załączniku, jak również wniosek o wykup zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury.

6) W przypadku lokalu powstałego z adaptacji części budynku – dokumenty dotyczące przedmiotowej inwestycji, istotne dla sprzedaży lokalu t.j.

-  pozwolenie na adaptację,

-  tytuł prawny do lokalu powstałego z adaptacji,

-  projekt techniczny lokalu przeznaczonego do adaptacji,

-  oświadczenie najemcy odnośnie zakresu rzeczowego poczynionych nakładów z jego środków własnych.

7) W przypadku lokalu będącego w dyspozycji uprawnionych jednostek organizacyjnych (np. Policji),

-  decyzja dysponenta o przydziale lokalu mieszkalnego,

-  umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony,

-  zaświadczenie dysponenta dotyczące zgody na wykup lokalu mieszkalnego.

Dokumenty wymienione w pkt 2-7 winny być przedłożone jako oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

W przypadku złożenia dokumentów przez pełnomocnika wypis z oryginału pełnomocnictwa do wykupu lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego zostaje załączony do akt sprawy.

 

Do czasu uzupełnienia dokumentacji przez najemcę sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Wnioskodawca/najemca składa wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami w Zarządzie Budynków Komunalnych.

 Opłaty

Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, służebności, prac geodezyjnych, wykonania indywidualnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, opłaty notarialne i sądowe, wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, oraz koszty innych dokumentów niezbędnych do przeznaczenia lokalu do zbycia -ponosi wnioskodawca.

Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W/w opłaty i koszty ponoszone przez strony w ramach czynności przygotowawczych poprzedzających przeznaczenie lokalu do zbycia, prowadzonych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, jednostki miejskie lub inne komórki organizacyjne – pobierane są przez te Wydziały, jednostki lub komórki. Ta sama zasada dotyczy dochodzenia od stron zwrotu poniesionych już przez wymienione wyżej podmioty opłat i kosztów.

 Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.Termin załatwienia

Do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania zarządzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa, nie wcześniej jednak niż po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu stanowiącego załącznik do wskazanego zarządzenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa

Po przeprowadzeniu czynności dot. potwierdzenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu przez wnioskodawcę, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przesyła do Zarządu Budynków Komunalnych oraz Wydziału Skarbu Miasta informację o wynikach postępowania, w zakresie:

a) zasadności kontroli najmu w ramach uprawnień właścicielskich,

b) potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowości posiadanego przez wnioskodawców/najemców tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

c) ustalenia aktualnego i zupełnego kręgu najemców danego lokalu mieszkalnego,

d) ustalenie czy lokal został przydzielony w tzw. trybie prezydenckim oraz czy jest to lokal będący w dyspozycji uprawnionych jednostek organizacyjnych (np. Policji),

e) informacji dotyczących włączeń ze sprzedaży lokali, o których mowa w § 1 pkt. 13 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 7759).

 

2) Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Po przyjęciu wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego Zarząd Budynków Komunalnych:

a) informuje o konieczności dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 5. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta),

b) sporządza kartę informacyjną mieszkania zawierającą w szczególności dane o zaległościach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, wykonanych remontach za środki Gminy Miejskiej Kraków w okresie ostatnich 10 lat i skorzystaniu najemcy z pomocy Gminy Miejskiej Kraków w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej, obniżek czynszu w terminie ostatnich 5 lat (po ewentualnym uzgodnieniu z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa),

c) kompletuje informacje w zakresie dotyczącym wyłączeń ze sprzedaży lokali, o których mowa w § 1 pkt. 1-7 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008r.,

d) przyjmuje od wnioskodawców/najemców oświadczenia, zgodnie z załącznikami do niniejszej procedury,

e) przeprowadza kontrolę zasadności najmu w ramach prowadzonego zarządu,

f) w razie potrzeby:

-  potwierdza aktualność i weryfikuje poprawność posiadanej dokumentacji inwentaryzacyjnej lokalu na dzień jej wykonania,

- zleca wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lokalu lub budynku (w przypadku, gdy nie została wykonana wcześniej), występuje do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego,

g) sporządza aneks do umowy najmu na podstawie skierowania do jego zawarcia lub wykonanej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, zawierający oświadczenie najemcy, iż zapoznał się z inwentaryzacją lokalu i nie wnosi do niej żadnych uwag,

h) potwierdza czy najemca korzystał z ulg przy czynszu (dotyczy adaptacji) od daty wykonania adaptacji,

i) przesyła wniosek wraz z zebranymi informacjami i dokumentami, o których mowa w lit. a-h.

 

3) Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa

Dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków i niekompletne wnioski zwraca - w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia braków - do Zarządu Budynków Komunalnych.

Podejmuje czynności wyjaśniające, w wyniku których:

a) sprawdza stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem,

b) przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy nie zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem, w tym poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców w sprawie o zwrot nieruchomości,

c) sprawdza, czy nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa,

d) sprawdza, czy nie zachodzi konieczność wstrzymania sprzedaży lokalu z uwagi na przesłanki określone w § 1 pkt 8-13 bądź okoliczności, o których mowa w lit. a-c,

e) sprawdza, czy wnioskodawca (najemca) lub jego współmałżonek nie nabyli uprzednio od Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty lub innej formy obniżki ceny,

f) przyjmuje od wnioskodawców/najemców oświadczenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury

g) zleca biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości wspólnej i w razie potrzeby występuje do Zarządu Budynków Komunalnych o przedłożenie aktualnej karty informacyjnej mieszkania, zawierającej szczegółowe informacje o których mowa w pkt 9 ppkt.2b procedury,

h) poświadcza prawo własności Gminy Miejskiej Kraków (elektroniczny odpis z księgi wieczystej obejmującej nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali oraz wypis z rejestru gruntów),

i) przygotowuje zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczeniu nieruchomości (lokalu) do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lub przygotowuje zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłączeniu ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości (lokalu) w przypadku uznania, iż przemawia za tym ważny interes Gminy Miejskiej Kraków,

j) występuje do Zarządu Budynków Komunalnych o uzyskanie informacji czy najemca skorzystał oraz w jakiej wysokości z pomocy Gminy Miejskiej Kraków w formie umorzenia należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego lub obniżek czynszu w terminie 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym lokal został przeznaczony do zbycia (z podaniem konkretnych kwot z rozbiciem na miesiące),

k) dokonuje waloryzacji podanych przez Zarząd Budynków Komunalnych kwot stosownie do brzmienia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w oparciu o podjęte zarządzanie

l) przygotowuje protokół rokowań w sprawie po podjęciu przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. j,

m) przekazuje dokumentację do kancelarii notarialnej,

n) reprezentuje Gminę Miejską Kraków w transakcji sprzedaży sporządzanej w formie aktu notarialnego,

o) odnośnie wniosków posiadanych przez Wydział Skarbu Miasta, w których istnieje jakakolwiek wątpliwość dotycząca przedstawionych danych odnośnie charakteru najmu i kręgu najemców, Wydział Skarbu Miasta występuje do Wydziału Mieszkalnictwa o potwierdzenie aktualności ustaleń w powyższym zakresie.

 

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 34 ust.1 pkt 3, ust.3, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 3. Art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. Art. 75 § 2, art. 76 § 1 i 2 i art. 76 a § 1, § 2 i §4 oraz art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stosowane odpowiednio w zakresie odbierania oświadczeń od stron, poświadczania dokumentów i wydawania zaświadczeń,
 5. Art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 6. Art. 362 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 7. Uchwała Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości, stawek procentowych - tekst jednolity (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 7759).
 8. Art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)
 3. Biura Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych.
 4. Zarząd Budynków Komunalnych ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków


Informacje dodatkowe dla klienta

Rezygnacja najemcy z wykupu najmowanego lokalu lub zgon najemcy przed sfinalizowaniem wniosku o wykup najmowanego lokalu mieszkalnego skutkować będzie koniecznością złożenia ponownego wniosku zgodnie z obowiązującą procedurą.

 

Terminy przewidziane niniejszą procedurą mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Gminy Miejskiej Kraków.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: