GS-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

Podgórze:

 • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Patrycja Grochmal, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

Nowa Huta, Śródmieście:

 • Maria Laska; pok. 209, tel.: (12) 616-9858
 • Jan Piecuch; pk. 209, tel.: (12) 616-9858

 

Krowodrza:

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel:. (12) 616-9857
 • Jan Kolasa; pok. 210, tel. (12) 616-9857

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek.
 2. Aktualna mapa ewidencyjna /uwierzytelniona kopia/.
 3. Decyzja o pozwoleniu na budowę z lokalizacją stałą /oryginał lub uwierzytelniona kopia /.
 4. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury).
 5. Oświadczenie w przypadku osoby fizycznej lub operat biegłego rewidenta w przypadku osoby prawnej potwierdzający, że budynek został wzniesiony ze środków własnych wnioskodawcy lub jego poprzednika prawnego/oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

.Forma załatwienia
 1. Umowa w formie aktu notarialnego.
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Umowa dzierżawy zawarta z Gmina Miejską Kraków jednorazowo na okres, co najmniej 10 lat.
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto-księgowe.
 4. Dokumentacja oględzin w terenie.
 5. Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych: Biura Planowania Przestrzennego w miarę potrzeby: Wydziału Kształtowania Środowiska, Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,  Zarządcy drogi (Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego, a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.
 6. Dokumentacja dotycząca ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych praw.
 7. Operat podziału nieruchomości (w przypadku, gdy sprzedaży podlegać będzie jedynie część nieruchomości).
 8. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa nieruchomości.
 10. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 11. Protokół z rokowań.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XXXVIII/346/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków dzierżawionych na podstawie umów zawartych, co najmniej na 10 lat, zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą.

.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu MSIP VIWER bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.