GS-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym


Załączniki do procedury:
Załącznik nr 1 do procedury GS-1.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

  

Informujemy, że: 

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.plSprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

 

Podgórze: 

 • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Patrycja Grochmal, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

 

Nowa Huta: 

 • Maria Laska; pok. 209, tel.: (12) 616-9948
 • Jan Piecuch; pk. 209, tel.: (12) 616-9858 

 

Śródmieście, Krowodrza: 

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel:. (12) 616-9857

  

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 

 • Bartłomiej Popielak, pok.106-A, tel.: (12) 616-9826

  

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek (oryginał).
 2. Mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
 3. Oświadczenie o pokryciu kosztów prowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury).
 4. W przypadku złożenia wniosku wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu należy przedłożyć dokumenty wskazujące, iż okres amortyzacji zamierzonych na gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu (opinia biegłego rewidenta).

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz, występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

 Forma załatwienia
 1. Umowa w formie aktu notarialnego.
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Raport z rejestru gruntów dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa.
 2. Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto - księgowe.
 3. Dokumentacja oględzin w terenie.
 4. Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych: Wydziału Planowania Przestrzennego; w miarę potrzeby: Wydziału Kształtowania Środowiska, Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,  zarządcy drogi dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego oraz innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przedłużenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 6. Protokół z rokowań.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce w związku z art. 236 §2 i § 3 Kodeksu Cywilnego.
 2. Art. 37 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 3. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741, z późn. zm.).

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.