GK-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) wniosek o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realiza-cję inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

2) pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika;

3) materiały niezbędne do wydania opinii, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.Opłaty

Brak opłat za wydanie opinii.Forma załatwienia

Pisemna opinia do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, wydana przez Dyrektora Wydziału Go-spodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zgodnie z Poleceniem służbowym nr 3/ 2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 r. Wydana opinia zastępuje uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.Termin załatwienia

Wydanie opinii w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w:

1) Referacie Infrastruktury Komunalnej (GK – 05);

2) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

Niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku inwestora traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.