GK-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Udzielenie/odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Wnioskodawco, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia/odmowy udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do pomocy de minimis, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopie wraz z przedłożonymi do wglądu oryginałami wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury;

b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury;

c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - załącznik nr 3.

2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał);

3) Kserokopie sprawozdań finansowych wraz z przedłożonymi do wglądu oryginałami za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat) wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialnobytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki)

4) W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).Opłaty

Opłaty skarbowe:

 

1) za wydanie decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu opłaty wynosi 10 zł;

2) od pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępne-mu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

 

 

NUMER KONTA: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Protokół z postępowania wyjaśniającego;

2) Zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Lea 10, 30 – 048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2) Art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do pomocy de minimis.

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2) Komórką organizacyjną, która w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prowadzi postępowania w sprawie udzielania/ odmowy udzielenia ulg w spłacie kar pieniężnych nakładanych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest Wydział Gospodarki Komunalnej UMK.

3) Wnioski o udzielanie ulgi w spłacie kar pieniężnych nakładanych na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy składać na dzienniku podawczym Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

4) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

5) Na podstawie Rozdziału 5a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania, jeżeli pozwoli na to charakter sprawy, może być przeprowadzona dobrowolna mediacja.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ GELATA
Data wytworzenia:
2011-12-30
Data publikacji:
2014-07-22
Data aktualizacji:
2020-04-10