GD-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków,

 

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB

Kierownik Referatu: Lucyna Szmidt: pok. 228, tel. (12) 616-9552

 

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK

Kierownik Referatu: Mariusz Suwaj: pok. 227, tel. (12) 616-9769

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

- Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

- Dokumenty do uwierzytelnienia.Opłaty

1. Opłatę obliczoną zgodnie z Tabelą nr 16 pkt. 3 i 4 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne pobiera się przed wykonaniem czynności uwierzytelnienia dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Wysokość należnej opłaty utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

2. Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.

3. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za uwierzytelnienie materiałów nie wstrzymuje tych czynności, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

4. Dowodem uiszczenia opłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty lub dowód wpłaty w kasie Urzędu Miasta Krakowa. Przy dokonywaniu wpłat przelewem bankowym na konto nr 73 1020 2892 2276 3032 0000 0000 należy podać oznaczenie kancelaryjne operatu technicznego którym uwierzytelniana dokumentacja powstała.

5. Istnieje możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.Forma załatwienia

Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 7 dni po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie lub z chwilą przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Decyzja administracyjna w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 7d, art. 12b, art. 12d, art. 40b, art. 40d, art. 40e, art. 40f i art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wniosek wraz z dokumentami wnioskowanymi do uwierzytelnienia należy złożyć w Wydziale Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, pok. 103.

2. Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.

3. Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty została uiszczona, oraz zbadanie zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w dokumentacji geodezyjnej lub w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Odbiór uwierzytelnionych dokumentów: pok. 103, tel. (12) 616-9772.